Privé: Training Toezichthouderschap/Rechtmatige Zorg in de Wmo

Algemeen

Voorkom fraude in het sociaal domein

Gemeenten hebben sinds 2015 een grote verantwoordelijkheid in het sociaal domein. Waar in de Participatiewet de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen al sinds jaar en dag wordt onderzocht, is dit in de Wmo 2015 een nieuw fenomeen.

Wmo-voorzieningen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen en zelfredzaam worden. De laatste jaren blijkt echter ook dat er ook zaken misgaan. De zorg is ingewikkeld. Er worden fouten gemaakt en soms is er opzet in het spel. Dit geldt zowel voor PGB-verstrekkingen als bij de zorginstellingen die in natura leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk rechtmatig wordt verstrekt.

Dat begint bij de consulent die het onderzoek aan de keukentafel doet, bij de samenwerking in het wijkteam en een goede administratieve organisatie en controle. En het gaat natuurlijk over de invulling van de toezichtfunctie, die de nieuwe Wmo bij de gemeente heeft neergelegd.

Doelgroep

De Training Rechtmatige Zorg in de Wmo is bedoeld voor Wmo-consulenten en wijkteamleden die willen weten hoe ze hun gevoel dat er iets niet klopt kunnen omzetten in een goed onderzoek, waar ze in hun onderzoek op moeten letten.

Ook is de training interessant voor sociaal rechercheurs en toezichthouders die voor de Wmo 2015 zijn aangesteld.

Programma

Inleiding

 • Voor wie is de Wmo 2015; wie is de doelgroep van de Wmo 2015?
 • Overlap en afbakening met andere wetten: Participatiewet, Jeugdwet, maar ook WLZ en ZVW
 • (Eigen) bijdrage in de kosten
 • Hoe werkt het toekennen van een voorziening in de procedure van melding, onderzoek en aanvraag
 • Verschil algemene en maatwerkvoorziening
 • Verschil tussen PGB en ZIN

Handhaving en toezicht

 • Hoe wordt de kwaliteit van de zorg in de Wmo 2015 geborgd. Op welke manier kan de gemeente ervoor zorgen dat de zorg rechtmatig wordt verstrekt en fraude wordt voorkomen en bestreden
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s rond handhaving in de Wmo 2015 en waar ligt de relatie met de privacy van gegevensuitwisseling welke vormen van fraude kent de Wmo 2015
 • Belangrijke verschillen met rechtmatige verstrekking en fraudebegrip in de Participatiewet
 • Onderscheid tussen begrippen ‘fout, oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude
 • Hoe herken je tegenstrijdige belangen in de zorgketen
 • Uitleg van de cirkel van naleving en tafel van elf in de Wmo 2015
 • Met welke ketenpartners heb je allemaal te maken
 • Cliënt als dader en als slachtoffer van fouten en fraude;
 • Opsporingsgrenzen en onderzoeksmogelijkheden en wijze van afdoen, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk
 • Integrale benadering wijk- en sociale teams: hoe kunnen signalen rond rechtmatige verstrekking van zorg binnen de teams worden herkend en bespreekbaar worden gemaakt
 • Opsporingsgrenzen en onderzoeksmogelijkheden en verschillen met de Participatiewet
 • Manieren om gebruik en misbruik te sturen door beleid te maken op deze onderwerpen en hierdoor een rechtmatige verstrekking van de zorg te bevorderen
 • Wat zijn de juridische grenzen ten aanzien van doelmatigheid en rechtmatigheid in de gemeentelijke zorg?
 • Medewerkingsplicht en informatieplicht in de Wmo 2015
 • Herziening, intrekking en terugvordering in de Wmo 2015 en de rol van opzet. Veel gemeenten gaan in hun verordening verder dan de wet met terugvorderingsgronden
 • Welke cultuurveranderingen zijn nodig bij ambtenaren om vroegsignalering en preventie vorm te geven?
 • Bewustzijn in gemeenten rond rechtmatige verstrekking van zorg
 • Onderscheid tussen oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude
 • Onderscheid tussen fraude en fouten door de cliënt en door de hulpverlener/netwerk
 • Onderscheid tussen fraude met zorggeld en geld van de klant
 • Het belang van het goede keukentafelgesprek – het onderzoek in de Wmo 2015 en het belang van zorgvuldig heronderzoek, ook naar fraudesignalen
 • Privacy en fraudesignalen; wat wel en niet te delen? Gaat privacy van de klant voor het fraudesignaal?
 • Integrale benadering wijk- en sociale teams: hoe kunnen signalen rond rechtmatige verstrekking van zorg binnen de teams worden herkend en bespreekbaar worden gemaakt

Privacy

 • Uitleg van relevante wet- en regelgeving, van de nieuwe Europese privacy verordening via de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Wmo 2015. Wat zijn de regels, waar liggen de knelpunten, wat mag en kan wel
 • Gegevensuitwisseling in de keten van het sociaal domein, de rol van het beroepsgeheim binnen het werken in het sociaal domein;
 • Hoe te komen tot een zorgvuldige gegevensuitwisseling in een wijk- of sociaal team en hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen rond bijvoorbeeld fraudesignalen
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking en verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de Wmo 2015
 • Uitleg over de doelstelling van gegevensverzameling, gegevensverwerking en gegevensverstrekking
 • De afweging ten aanzien van de proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid in het kader van de privacy
 • Matrix gegevensuitwisseling

Overig

Trainers
De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer, die ook in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De trainer biedt u op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk aan.

Certificaat
Na het afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. U kunt na afloop ook een examen afleggen. Bij het behalen van het examen ontvangt u een diploma.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief