DNB doet onderzoek naar verliezen WIA-WGA

Op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is sinds 2006 een tiental verzekeraars actief. Ze lijden vrijwel zonder uitzondering verlies op deze producten. DNB onderzoekt de oorzaken. ‘Want we maken ons zorgen over de effecten van moeilijk voorspelbare risico’s in deze markt’, zegt projectleider van het onderzoek Patrick Dannenburg.

Keuzemoment

Elk half jaar kunnen bedrijven kiezen of ze het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers onderbrengen bij het UWV of bij een verzekeraar. Ook in juli is er weer zo’n keuzemoment. Veel bedrijven zijn overgestapt van het UWV naar een verzekeraar. Het aantal arbeidsongeschikten onder vaste werknemers is teruggelopen, maar verzekeraars hebben forse verliezen geleden op hun verzekeringsproducten.

Leergeld

‘Niet alle risicofactoren worden voldoende meegewogen of goed ingeschat en premies zijn soms te laag’, aldus de projectleider van het onderzoek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ‘Bovendien wordt de markt in 2016 uitgebreid met eigenrisicoverzekeringen voor flexwerkers. We willen voorkomen dat dan een herhaling van zetten plaatsvindt. Verzekeraars hebben inmiddels leergeld betaald. Ze hebben voorzieningen getroffen. Sommige verzekeraars trekken zich zelfs terug uit deze markt. We willen als toezichthouder zekerheid of de risico’s voldoende zijn afgedekt, de reservering adequaat is en de datavoorziening op orde. We onderzoeken met name of de solvabiliteit van verzekeraars niet in gevaar komt. Het gaat in deze markt om grote bedragen.’

Kern van het probleem

DNB is in 2012 begonnen met een inventarisatie van de markt voor zogenaamde WIA-WGA Eigen Risico-producten. ‘Dit jaar is het een van de toezichtthema’s’, zegt Dannenburg. ‘We hebben gesprekken gevoerd met verzekeraars en raadgevend actuarissen om een beter beeld te krijgen van de problematiek. De kern van het probleem is dat een aantal verzekeraars vrij opportunistisch in deze markt is gestapt en dat de afhankelijkheden met name als het gaat om keurings- en betalingsgegevens, de voorspelbaarheid van de risico’s erg bemoeilijkt. Het risicomanagement in brede zin zal verder op orde gebracht moeten worden om ook de toekomstige risico’s het hoofd te kunnen bieden. We maken ons daarbij zorgen in hoeverre verzekeraars voldoende voorbereid (kunnen) zijn om naast de toekomstige ook de bestaande risico’s voor tijdelijke arbeidskrachten adequaat te kunnen dekken. In het tweede kwartaal gaan we verder onderzoek doen naar de risico’s en maatregelen die verzekeraars nemen.’

Misstappen

Dit is volgens Dannenburg een bijzondere markt waarin marktpartijen én overheid actief zijn. ‘Concurrentie in dit duale stelsel is lastig. Verzekeraars zijn afhankelijk van andere partijen, zoals het UWV, die gegevens moeten aanleveren. Een van de problemen is tijdige beschikbaarheid van deze data. Ook met het UWV en het ministerie van Sociale Zaken voeren we gesprekken.’

Bron: DNB

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief