Basisopleiding Participatiewet Re-integratie

Algemeen

Een belangrijk doel van de Participatiewet is het voorkomen van instroom in de bijstand en het realiseren van uitstroom naar werk of een andere vorm van participatie. En dat voor een bredere doelgroep, een doelgroep met arbeidsbeperkingen en/of andere belemmeringen.

Er is veel wet- en regelgeving binnen dit beleidsterrein. Deels vrij technisch van aard. Deze wet- en regelgeving is ook regelmatig in ontwikkeling. Bovendien neemt de vraag om maatwerk te leveren en creatieve oplossingen te bedenken toe. Ook de beroepshouding van de professional is hierbij van belang. Ga er maar aan staan!

Doel

Deze opleiding is bedoeld voor eenieder die te maken heeft of krijgt met het re-integreren en/of activeren van de doelgroep Participatiewet. Dat kan zijn binnen een gemeentelijke setting, maar ook binnen een setting zoals het UWV, het WSP, het Participatiebedrijf of een particuliere instelling/bedrijf.

 • U hebt kennis van de diverse regelingen op het gebied van re-integratie en activering en kunt de achtergronden duiden.
 • U weet welke relevante wetswijzigingen er aan zitten te komen
 • U heeft kennis van de belangrijkste succesfactoren als het gaat om re-integratie en activering op grond van de Participatiewet.
 • U heeft inzicht in de positie/gedrag van de klant en reflecteert op uw eigen (beroeps)houding.
 • U heeft inzicht in het maatschappelijke speelveld rondom re-integratie en activering en kent alle belangrijke betrokken organisaties.
 • U heeft inzicht in “nieuwe” fenomenen, zoals sociale ondernemingen en zelforganisaties en de kansen die dat kan bieden voor gemeenten

Programma

De Basisopleiding Participatiewet duurt drie dagen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding rechtskennis en de werking van de lokale overheid

 • het Nederlands rechtsstelsel op hoofdlijnen
 • de rol van de centrale, provinciale en plaatselijke overheid
 • het bestuursrechtelijk kader; de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De historie

 • de Participatiewet en re-integratie in historisch perspectief

De theorie en het instrumentarium

 • het sociaal akkoord en de Wet Banenafspraaken quotum arbeidsbeperkten
 • vertaling van de ondersteuningsverplichting in (gemeentelijke) regelgeving
 • een aantal belangrijke ondersteunende re-integratie instrumenten uit de wet en wat daar allemaal bij komt kijken
 • welke werkgeversregelingen zijn er nog meer?
 • de ‘vreemde eendjes’ in de gemeentelijke bijt
 • andere onderdelen van de Participatiewet die kunnen bijdragen aan re-integratie (o.a. Wet taaleis, de tegenprestatie, de individuele studietoeslag)

De praktijk en de ontwikkelingen

 • beroepshouding en aanpak
 • de effectiviteit van de Participatiewet tot dusver
 • de doelgroep zonder arbeidsbeperkingen is er ook nog. Keuzes voor beleid.
 • meest recente ontwikkelingen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk; best practices en wetenswaardigheden.
 • De (komende) wetswijzigingen op het gebied van re-integratie/activering
 • De bevindingen over ( de toekomst van) werk en inkomen van de commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Trainer

De cursus wordt gegeven door Frans Van Buren. Frans is sinds 10 jaar werkzaam als gemeentelijk beleidsadviseur Werk en Inkomen met als specialisatiegebied re-integratie en activering. Daar geeft hij ook intern voorlichting over. Daarvoor is hij 16 jaar werkzaam geweest als allround klantmanager, waarbij de taken bestonden uit het doen van uitkeringsintakes tot aan het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaarprocedures. De gemeentewereld wat betreft beleid en uitvoering kent voor hem dan ook weinig geheimen. Deze praktijkervaring zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt.

In-company

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.