Summerschool Junior Klantmanager Participatiewet

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.3 beoordeeld.

Algemeen

Voor mensen die nog weinig tot geen ervaring hebben als Klantmanager heeft SV Land de Summerschool Junior Klantmanager Participatiewet ontwikkeld. Een zeer praktijkgerichte opleiding, waarbij naast kennis ook het trainen van vaardigheden aan de orde komt.

Voor slechts €995,- krijgt u 5 dagen training van zeer ervaren docenten. Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Doel

Na één week training heeft u meer dan voldoende bagage om de Participatiewet direct in de praktijk toe te passen. Daarnaast heeft u ook kennis van Voorliggende Voorzieningen, bent u fraudealert en heeft u ervaring opgedaan met verhoor- en gesprekstechnieken.

Doelgroep

U bent afgestudeerd in bijvoorbeeld HBO SJD of Rechten en u wilt graag aan de slag bij een sociale dienst. Of u bent recent gestart als Klantmanager Participatiewet bij een gemeente. Ook is deze opleiding interessant voor bijvoorbeeld baliemedewerkers bij gemeenten.

Programma

Basis Participatiewet
In twee dagen geven wij u voldoende inzicht om aan het werk te gaan bij een Sociale Dienst. U wordt vertrouwd gemaakt met de Participatiewet, zowel in theorie als praktijk. Het programma is namelijk zo samengesteld dat u direct meegenomen wordt in de dagelijkse praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde direct toepassen.

U bent in staat om zorg te dragen voor een goede doorverwijzing, u kunt het recht op een uitkering bepalen, de hoogte van het recht vaststellen en u weet hoe om te gaan met de aan de Participatiewet verbonden verplichtingen. Daarnaast heeft u ook kennis van de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, armoedebeleid, re-integratie, rechtsbescherming en bezwaar en beroepsmogelijkheden.

Voorliggende Voorzieningen
Op de eerste dag staat het vergroten van de kennis op het gebied van de inkomensregelingen naast de Participatiewet centraal. De financiële belangen zijn, zeker in tijden van oplopende uitkeringsbestanden, groot en het is daarom belangrijk om een eventueel recht op een voorliggende voorziening zo vroeg mogelijk te onderkennen. Bij voorkeur al aan de poort. Dit kan alleen wanneer de medewerkers over de juiste kennis van de voorliggende voorzieningen beschikken.

Er wordt eerst op hoofdlijnen aandacht besteed aan de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, zoals de SVB, UWV en de gemeenten. Daarna wordt de door deze organisaties uit te voeren wet- en regelgeving nader toegelicht. Hierbij komen de diverse werknemersverzekeringen aan de orde.

Ook worden tips en trucs besproken over hoe de voorliggende voorziening in kwestie het snelst en het gemakkelijkst kan worden aangevraagd. Daarnaast worden er op deze dag gezamenlijk enkele opgaven gedaan, waarin vanuit een fictief Participatiewet dossier wordt gevraagd om een aanwezig recht op een voorliggende voorziening te onderkennen.

Fraudealertheid
Onderkennen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden is uit financieel oogpunt belangrijker dan ooit tevoren. Een veel gehoorde opmerking is: “Ik heb wel het idee dat er iets niet klopt, maar ik weet niet wat ik met dat signaal moet doen”. Het is essentieel dat fraudesignalen niet alleen op basis van een dosis gezond wantrouwen worden opgepakt, maar dat u vervolgens ook doortastend handelt en doorpakt.

Medewerkers zijn na deze dag in staat om signalen te herkennen en weten wat ze hiermee moeten doen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van alle wet- en regelgeving en laatste jurisprudentie rondom handhaving.

Verhoor en gesprekstechnieken
Eén van de belangrijkste instrumenten van een medewerker van een uitkeringsinstantie is communicatie. Bepaalde vragen of opmerkingen kunnen je gesprek maken of breken. Het resultaat is ook afhankelijk van de wijze van het voeren van dit gesprek. Bij vermoedens van het schenden van de inlichtingenplicht, fraude of andere onduidelijkheden in de informatie die klanten verstrekken is van essentieel belang om op objectieve wijze middels de juiste communicatie de waarheid te achterhalen. Je moet daarom beschikken over goede gespreksvaardigheden.

U leert de theorie over vormen van communicatie en gesprekstechnieken. Daarnaast wordt de deelnemer zelfvertrouwen gegeven in het voeren van gesprekken om op objectieve, effectieve en rechtmatige wijze waarheidsvinding te kunnen toepassen.

Overig

Trainer
De opleiding zal worden verzorgd door diverse zeer ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie -en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk- bij.

In-company

Bij alle opleidingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het opleidingprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.