Privacyreglement SV Land

De Directie van SV Land BV, overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent het verstrekken van gegevens en inlichten en de verplichting tot geheimhouding in het kader van de dienstverlening van de Besloten Vennootschap SV Land, besluit:

Preambule

Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan SV Land en van haar (externe) medewerkers kennis draagt, alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de dienstverlening van SV Landvoor zover dit is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. SV Land: de Besloten Vennootschap SV Land, statutair gevestigd te Zoetermeer.
 2. de Directie: de directie van SV Land
 3. de geregistreerde: de identificeerbare natuurlijke persoon waarover persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn.
 4. diensten: het detacheren van personen, het geven van trainingen en opleidingen op het gebied van de sociale zekerheid het aangaan van projecten in de sociale zekerheid, en dienstverlening op het gebeid van reïntegratie.
 5. persoonsgegevens: gegevens die naar hun aard feitelijke informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld worden gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en –toekomst, gegevens betreffende personen, betreffende reïntegratie, arbeidsbelemmerende factoren in de persoon van de geregistreerde dan wel diens indirecte of directe omgeving, gegevens betreffende ziekteverzuim en –begeleiding en overige informatie. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is.
 6. registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook.
 7. verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan.
 8. derden: een persoon of instantie buiten SV Land, behoudens de geregistreerde.
 9. wet- en regelgeving: die wet- en regelgeving die relevant is met betrekking tot reïntegratie van personen en dienstverlening aan werkgevers ten aanzien van in-, door- en uitstroom van medewerkers in organisaties en alle hiermee samenhangende amvb’s, regelingen en besluiten.
 10. overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder.
 11. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SV Support opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten in de ruimste zin des woords.

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 2

Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling en taken van SV Land zoals de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten als bedoeld in artikel 1 onder d en/of ter uitvoering van een wettelijke plicht of anderszins noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van SV Land, en in het bijzonder op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot reïntegratie en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van SV Land uit te voeren taken.

Artikel 3

Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens en alle daarop betrekking hebbende besluiten, algemeen verbindende maatregelen en bepalingen alsmede de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 4

Ieder gegeven dat iets zegt omtrent een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

§ 3. Bepaling betreffende vertegenwoordiging

Artikel 5

Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

§ 4. Bepaling betreffende doel

Artikel 6

Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij het verrichten van diensten zoals bedoeld in artikel 1 onder d.

§ 5. Bepalingen betreffende verkrijging

Artikel 7

Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen. Voorts gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 8

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door SV Land op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

§ 6. Bepalingen betreffende verantwoordelijke en aansprakelijkheid

Artikel 9

Verantwoordelijke en bewerker van alle persoonsgegevens is SV Land.

Artikel 10

SV Land is aansprakelijk voor handelen door of onder verantwoordelijkheid van SV Land  in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

§ 7. Bepaling betreffende toegang tot gegevens

Artikel 11

Toegang tot de persoonsgegevens hebben die medewerkers van SV Land die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van SV Land uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

§ 8. Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 12

Door SV Land worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, zulks wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 13

Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan derden na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

§ 9. Bepalingen betreffende geheimhouding

Artikel 14

Alle medewerker van SV Land die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen er van zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij gegevensverstrekking in overeenstemming met het doel van de registratie is of op enig wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 15

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijke voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

§ 10. Bepaling betreffende toestemmin

Artikel 16

Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

§ 11. Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring

Artikel 17

SV Land zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift anders is voorgeschreven. Indien er geen wettelijke of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het bewaren van gegevens worden alle tot de persoon te herleiden gegevens ontoegankelijk gemaakt dan wel vernietigd.

Artikel 18

Slechts in die gevallen waarin de wet of dit reglement voorziet kan SV Land over de in artikel 7 genoemde gegevens beschikken.

§ 12. Bepaling betreffende informatie aan geregistreerde

Artikel 19

Tenzij wettelijke of zwaarwegende maatschappelijke belangen zich daartegen verzetten wordt de geregistreerde of diens gevolmachtigde geïnformeerd omtrent het doel waarvoor zijn gegevens worden verzameld en verwerkt. Tevens wordt aan hem binnen een maand na gegevensverstrekking aan derden medegedeeld dat gegevensverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

§ 13. Bepalingen betreffende inzagerecht gegevens

Artikel 20

SV Land is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 21

Inzage van gegevens geschiedt binnen vier weken na aanvraag door middel van het verstrekken van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van andere of andere zwaarwegende belangen hiermee niet geschaad worden, door middel van inzage in de originele gegevens.

§ 14. Bepalingen betreffende correctierecht

Artikel 22

Desgevraagd kan een ieder van wie SV Land persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een verzoek doen tot correctie van deze gegevens.

Artikel 23

Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 24

Correctie wordt eerst overwogen nadat een verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dien SV Land binnen vier weken een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 25

Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan deelt SV Land binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde.

Artikel 26

De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 27

Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 28

Waar nodig doet SV Land mededeling van de correctie van de gegevens aan derde belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

§ 15. Bepaling betreffende bekendmaking

Artikel 29

Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van het reglement aan de geregistreerde en andere belanghebbenden ter beschikking gesteld.

§ 16. Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens

Artikel 30

Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de reïntegratietaken in diens opdracht te verrichten en SV Land verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die andere instelling over te dragen, is SV Land niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 31

SV Land geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 32

SV Land zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht. SV Land zorgt voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de geregistreerde.