Verzuimanalyse

Organisaties met weinig verzuimproblemen hebben een voorsprong. Qua uitstraling en vitaliteit, maar vooral in financieel opzicht. Feit blijft dat elke organisatie in meer of minder mate te maken heeft en krijgt met ziekteverzuim. Het managen van verzuim kan op verschillende manieren, waarbij organisaties zich in ieder geval moeten houden aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Veel organisaties hebben in de afgelopen jaren de verzuimregie terecht naar zich toe getrokken. Wij vinden de verzuimregie primair een zaak van de organisatie en in het bijzonder van de leidinggevende. Verzuimmanagement blijft echter een vak op zich. Onze ervaring leert dat met name het managen van langdurig verzuim ingewikkeld is.

SV Land ondersteunt organisaties bij het analyseren van verzuim. Hiermee kunt u verzuimschade beperken of zelfs voorkomen.

Algemene analyse

De Verzuimanalyse is een quick scan op de verzuimkosten, het -beleid en –proces. Voor het in kaart brengen van de verzuimkosten maken wij gebruik van een door TNO ontwikkeld model. Bij het onderzoek naar het verzuimbeleid en –proces wordt ondermeer gekeken naar de visie op verzuim, verzuimduur, casemanagement en de rol van uw arbodienst. Ook worden de sociale zekerheidsaspecten meegenomen in het onderzoek.

Op basis van het onderzoek stellen wij een rapportage op met bevindingen en aanbevelingen, die we met u bespreken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde arbeidsdeskundige en een Specialist Sociale Zekerheid. Na uitvoering en bespreking van de rapportage kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van de voorstellen.

Analyse specifieke risico’s

De analyse van specifieke risico’s is een gericht onderzoek naar bepaalde verzuimcategorieën. Hierbij kunt u denken aan arbeidsconflicten, frequent verzuim en  risicogroepen. De risicocategorieën worden vooraf met u bepaald. Ook van dit onderzoek wordt een rapportage opgesteld die met u zal worden besproken.