Handhaving BRP

Het opsporen van spookburgers is vakwerk

De Basisregistratie personen (BRP) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, burger en rijksoverheid. Het overgrote deel van de registraties van personen op adressen is betrouwbaar, 97%.

Bij 3% van de registraties op adressen blijkt dat er personen woonachtig zijn die niet ingeschreven staan of er personen ingeschreven staan die daar niet woonachtig zijn. In de volksmond wordt er dan gesproken over de zogenaamde “spookburgers”. In absolute aantallen gaat dit om ongeveer 500.000 onbetrouwbare registraties.

Dit aantal onbetrouwbare registraties is veel te hoog. In het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) werken gemeenten en diverse ministeries samen om de basisregistratie van persoonsgegevens op orde te krijgen.

Meldingen over verdachte situaties komen via diverse kanalen binnen. Het is de taak van de gemeente om deze meldingen te onderzoeken en indien terecht de adresgegevens te wijzigen in de basisregistratie. Het is daarom niet vreemd dat er op dit moment veel aandacht is voor het uitvoeren van extra huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan en de BRP op orde te krijgen.

Grotere kans op fraude

SV Land begrijpt deze aandacht volkomen en onderschrijft dat een goed BRP van groot belang is. Wanneer de BRP niet op orde is kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor overheidsinstanties die afhankelijk zijn van de inschrijvingen in de BRP.

Wanneer de BRP bij een gemeente niet op orde is, vergroot dit de kans op fraude. Denkt u onder andere aan: onterechte opbouw AOW-pensioen, toeslagen bij de Belastingdienst, de Participatiewet (Bijstand), uitkeringen van UWV, kinderbijslag, de wet studiefinanciering en de woningbouwverenigingen.

Huisbezoek

Om de BRP op orde te krijgen en te houden, is het verrichten van een huisbezoek het meest geëigende middel om de feitelijke woon- en leefsituatie vast te stellen. Door middel van het huisbezoek kan worden vastgesteld of de ingeschreven personen daadwerkelijk op het adres wonen, of dat er personen woonachtig zijn die niet ingeschreven staan.

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van handhaving binnen de sociale zekerheid en het uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de controles voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunnen wij van toegevoegde waarde zijn voor u bij het op orde brengen van de BRP.

Werkwijze

Onze werkmethodiek is zowel signaalgestuurd als risicogestuurd en passen we aan naar de vraag van uw organisatie. Het is ook mogelijk om uw eigen medewerkers te betrekken bij de onderzoeken om op deze manier kennisoverdracht te realiseren. We gaan graag met u in overleg.