Training Privacy in het Sociaal Domein

Algemeen

In mei van dit jaar vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze Europese privacywetgeving scherpt de rechten van burgers en de verplichtingen van gemeenten in het sociaal domein aan.

Gemeenten verwerken veel gegevens van haar inwoners. Met de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet is dit verder toegenomen. Ook werken gemeenten integraal, bijvoorbeeld in wijkteams. De burger moet zo goed mogelijk geholpen worden. Dit levert soms spanning op met privacy.

Tijdens deze cursusdag schetsen we het nieuwe kader van de AVG. Wat zijn de mogelijkheden die de nieuwe regelgeving biedt om de burger zo adequaat mogelijk te ondersteunen, integraal te werken en rekening te houden met de privacyrechten van burgers?  Dit doen we op basis van de mogelijkheden voor gemeentelijke medewerkers, maar ook de partijen met wie in het wijkteam wordt samengewerkt.

Doel

Na het afronden van de eendaagse training Privacy in het Sociaal Domein kent u de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, u weet met welke knelpunten u te maken krijgt en hoe u hier mee om kunt gaan. Met deze kennis kunt u uw inwoners optimaal bedienen en rekening houden met de rechten die zij hebben op het gebied van privacy.

Doelgroep

U bent betrokken bij en geïnteresseerd in de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens in het Sociaal Domein. De training is onder andere interessant voor Consulenten Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Klantmanagers, Inkomensconsulenten, leden van wijkteams en sociale teams, Kwaliteits-, Beleids- en Juridische Medewerkers.

Programma

  • Verkennen van wet- en regelgeving; o.a. Wmo en Jeugdwet
  • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Algemene en bijzondere regels rond privacy
  • Samenwerken in wijk- en sociale teams
  • Beroepsgeheim en andere privacyrechten en -plichten bij de wijkteampartners
  • Regels rond de uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners
  • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
  • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casuïstiek en oefenen met de toepassing van de wet- en regelgeving
  • Cultuur- en gedragsaspecten rond privacy

Overig

Trainer
De trainer heeft ruime ervaring en komt uit het werkveld. Hierdoor is de opleiding altijd actueel en praktijkgericht.

In-company

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Informatie of inschrijven?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kievits, Manager Opleidingen.