Training Privacy in het Sociaal Domein

Algemeen

In 2018 is de wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywetgeving scherpt de rechten van burgers en de verplichtingen van gemeenten in het sociaal domein aan. Verandert er veel?

Ja en nee. De regels blijven in hoofdlijn hetzelfde, maar de nadruk op naleving van de regels is een stuk groter. Het bewustzijn dat privacy van belang is in een steeds meer digitale wereld, groeit.

Gemeenten verwerken erg veel gegevens van haar inwoners, zeker in het sociaal domein en sinds de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet steeds meer dan ooit. Ook werken gemeenten integraal, bijvoorbeeld in wijk- of sociale teams. De kwetsbare burger moet zo goed mogelijk geholpen worden. Dit levert soms spanning op met privacy.

Tijdens deze cursusdag schetsen we het nieuwe kader van de AVG. Wat zijn de mogelijkheden die de nieuwe regelgeving biedt om de burger zo adequaat mogelijk te ondersteunen, integraal te werken en rekening te houden met de privacyrechten van burgers.  Dit op basis van de mogelijkheden voor gemeentelijke medewerkers, maar ook de partijen met wie in het wijkteam wordt samengewerkt.

Doel

Na het afronden van de eendaagse training Privacy in het Sociaal Domein kent u de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, u weet met welke knelpunten u te maken krijgt en hoe u hier mee om kunt gaan. Met deze kennis kunt u uw inwoners optimaal bedienen en rekening houden met de rechten die zij hebben op het gebied van privacy.

Doelgroep

Deze training is interessant voor Consulenten Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, leden van sociale wijkteams, kwaliteits-, beleids- en juridische medewerkers. U bent betrokken bij en/of geïnteresseerd in de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens in het Sociaal Domein.

Programma

 • Verkennen van wet- en regelgeving; o.a. Wmo en Jeugdwet
 • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Werken met doelen, grondslagen en zorgvuldigheidscriteria in de AVG
 • De verschillende betekenissen van het begrip toestemming in de AVG
 • Samenwerken in wijk- en sociale teams.
 • Beroepsgeheim en andere privacy rechten en -plichten bij de wijkteampartners
 • Regels rond de uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Casuïstiek en oefenen met de toepassing van de wet- en regelgeving
 • Cultuur en gedragsaspecten rond privacy

Overig

Trainer
De trainer heeft ruime ervaring en komt uit het werkveld. Hierdoor is de opleiding actueel en praktijkgericht.

Incompany

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Informatie of inschrijven?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kievits, Manager Opleidingen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief