Opvolgen “verkeerd” advies bedrijfsarts blijft voor rekening en risico van werkgever

Opvolgen “verkeerd” advies bedrijfsarts blijft voor rekening en risico van werkgever

Onlangs schreef ik een artikel waarin werd verwezen naar een uitspraak van de rechtbank waarin een opgelegde loonsanctie werd aangevochten. In die uitspraak werd de vaste lijn in de rechtspraak genuanceerd met betrekking tot het voor rekening en risico komen van de werkgever bij de invulling van re-integratie op basis van een “verkeerd” gegeven advies door de bedrijfsarts. In voorgaand artikel is aangegeven dat deze uitspraak door ons is gebruikt als weerlegging van het standpunt van de arbeidsdeskundige van UWV in een lopende bezwaarprocedure. Inmiddels hebben wij de beslissing op het bezwaar ontvangen.

UWV blijft bij oude lijn.
De arbeidsdeskundige blijft in zijn argumentatie bij de vaste lijn en motiveert dit als volgt: “De werkgever kan zich niet beroepen op inadequaat handelen en oordelen van de door hem ingeschakelde deskundigen. Zij werken immers onder zijn verantwoordelijkheid. Dat geldt ook als het dienstverlening betreft die de werkgever als onderdeel van een verzuimverzekering wordt aangeboden.“
Ondanks het feit dat de genuanceerde rechtspraak door ons is gebruikt ter onderbouwing van het standpunt van de werkgever vindt er geen inhoudelijke weerlegging daarvan plaats door de arbeidsdeskundige. Dat is jammer, maar lijkt wel te bevestigen dat UWV niet meegaat in de nuancering.

Hoewel wij voldoende gronden zagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar heeft de werkgever er voor gekozen om de tekortkomingen in spoor 2 te herstellen en mogelijk alsnog per latere datum een bekortingsverzoek in te dienen.

Mochten wij een vergelijkbaar dossier in behandeling krijgen is het goed mogelijk dat we opnieuw op grond van de genuanceerdere lijn van de rechter inhoudelijke bezwaargronden zullen indienen.

Deskundigenoordeel
De arbeidsdeskundige gebruikt in haar argumentatie ook het feit dat de re-integratie-inspanningen tussentijds getoetst hadden kunnen worden door middel van het aanvragen van een deskundigenoordeel. Dat is niet gedaan door werkgever. Als de werkgever dit op tijd had gedaan hadden zij wellicht al eerder kunnen inzetten op het 2e spoor en een loonsanctie kunnen voorkomen.

Het verdient daarom de aandacht om steeds te overwegen of een deskundigenoordeel aanvragen nuttig is. U weet namelijk op basis van dit oordeel of de tot dan toe verrichte inspanningen als voldoende worden bestempeld door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. Zo voorkomt u verrassingen bij de beoordeling van het re-integratieverslag bij de WIA-beoordeling.

Doe dit overigens wel op tijd. De bedoeling van een deskundigenoordeel is namelijk dat u vervolgen

s de tijd heeft om eventuele tekortkomingen te herstellen. Een aanvraag voor een deskundigenoordeel wordt niet meer in behandeling genomen als de WIA-aanvraag al binnen is. Een deskundigenoordeel heeft dan namelijk geen zin meer omdat UWV bij de WIA-beoordeling ook het re-integratieverslag inhoudelijk zal beoordelen.

Kortom, door het aanvragen van een deskundigenoordeel voorkomt u mogelijk tegen relatief lage kosten (€ 400,00) de hogere kosten die gemoeid gaan met een loonsanctie.

Advies nodig?
Heeft u twijfels of vragen over de juistheid van de re-integratie-inspanningen van u en/of uw werknemer? Neem gerust contact met ons op via juridischadvies@svland.nl of bel 079-3634416.

Rik Bovenberg
Medewerker Bezwaar