Incompany Training Toezichthouderschap Participatiewet

Algemeen

Toezicht is niet meer weg te denken in de hedendaagse handhavingspraktijk van bestuursorganen. Daar waar controlebevoegdheden inzake de Participatiewet, IOAW en IOAZ ophouden, geven de bevoegdheden van een toezichthouder meer mogelijkheden om rechtmatig informatie te vergaren.

Een toezichthouder is iemand die namens het bestuursorgaan kijkt of wetten en regels worden nageleefd. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staan regels voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving.

Toezicht is nodig om efficiënt en effectief te handhaven en derhalve geeft het de toezichthouders bevoegdheden om rechtmatige en relevante informatie te verkrijgen. Om aan zijn taak te kunnen voldoen mag een toezichthouder bijvoorbeeld (zakelijke) gegevens vorderen, kopieën maken van documenten of deze voor korte tijd meenemen.

Tijdens de training wordt casuïstiek uit de dagelijkse praktijk behandeld en wordt in één dag zichtbaar wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de orde komen ook de vereiste documenten en verslaglegging van een toegepaste bevoegdheid.

Doel

De training Toezichthouderschap geeft inzicht in de behandeling, toepassing en rechtmatig gebruik van de bevoegdheden. U leert hoe u rechtmatig inbreuk verricht op de persoonlijke levenssfeer van personen om gegevens te verzamelen die van belang kunnen zijn voor het nemen van een besluit.

Doelgroep

De training Toezichthouderschap is interessant voor Klantmanagers, Fraudepreventiemedewerkers, Medewerkers Handhaving, Fraudespecialisten en Sociaal Rechercheurs.

Programma

Toetsing rechtmatig gebruik bevoegdheden

 • De toetsing in het kader van de Awb beginselen van behoorlijk bestuur in relatie tot het rechtmatig vergaren informatie en bewijs
 • De rechtmatige inbreuken op onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Identificatieplicht

 • De identificatieplichtplicht in de Participatiewet ten opzichte van de Awb
 • De toepassing van de identificatieplichtplicht in de Participatiewet
 • Toepassing van bevoegdheden
 • Rechtmatige verkrijging van persoonsgegevens in het kader van het handhavingsonderzoek

Toepassen bevoegdheden

 • Welke plaatsen mag de toezichthouder betreden?
 • Wat mag de toezichthouder meenemen wanneer hij plaatsen betreedt?
 • Door wie mag de toezichthouder zich laten vergezellen?
 • Wanneer is de toezichthouder bevoegd om inlichtingen te vorderen?
 • Wanneer is de toezichthouder bevoegd om zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen?
 • Wanneer is de toezichthouder bevoegd om vervoermiddelen te onderzoeken?
 • Wanneer is de toezichthouder bevoegd om van een bestuurder te vorderen dat hij zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem daartoe aangewezen plaats overbrengt?

Verslaglegging

 • Schriftelijke verantwoording van de toegepaste bevoegdheden en de gegevens die daaruit zijn verkregen
 • Vereiste documenten in het kader van de toezichtbevoegdheden

Casuïstiek
Onder toepassing van de vereisten in het bestuursrecht bepaalt de cursist aan de hand van eenvoudige casuïstiek welke bevoegdheden hij in mag zetten. De cursist kan beargumenteren waarom hij/zij tot de door hem/haar gekomen keuze van aanpak is gekomen.

Incompany

De training kan ook incompany worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief