Training Privacy & Toezicht

Algemeen

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in werking. Gelijktijdig werden de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) aangepast. Deze ééndaagse cursus geeft duidelijkheid aan toezichthouders en handhavers wat dit voor hun dagelijkse praktijk betekent. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Doel

De cursisten zijn in staat partijen bij wie persoonsgegevens wordt gevraagd c.q. gevorderd aan te geven wat de wettelijke basis is voor de verstrekking. Tevens zijn de cursisten in staat te beoordelen welke persoonsgegevens al dan niet verwerkt mogen/kunnen worden. Daarnaast kennen de cursisten de legitieme kaders voor eventuele verstrekking van persoonsgegevens.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor toezichthouders, opsporingsambtenaren, beleidsfunctionarissen, juridisch adviseurs en leidinggevenden.

Programma

 • Inleiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg
 • De beginselen die het uitgangspunt vormen bij de bescherming van persoonsgegevens
 • Wanneer de Avg van toepassing is op gegevensverwerking
 • Persoonsgegevens en wanneer deze worden verwerkt
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard
 • Gebruik van het burgerservicenummer
 • Gerechtvaardigde verwerkingsdoelen
 • Uitzonderingen op het verbod bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken
 • De rechten van degene van wie gegevens verwerkt zijn
 • De Wet politiegegevens (Wpg)
 • Het Besluit politiegegevens (Bpg) en andere relevante besluiten Wpg
 • Het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaar (Bpgboa)
 • De aanwijzing Wpg en de rol van de officier van justitie
 • De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg)
 • De aanwijzing Wjsg
 • De rol van bijzondere wetten
 • De toepassing van de privacyregels in de praktijk
 • De geheimhoudingsplicht van de toezichthouder en de boa
 • Het legitiem kader voor het verstrekken van persoonsgegevens door de toezichthouder en de boa

Trainer

Trainer is Henk Dammers. Hij was meer dan twintig jaar werkzaam als leidinggevende en senior-adviseur binnen de overheid. Daarnaast is Henk sinds meer dan dertig jaar trainer/docent voor verschillende cursussen en trainer, waaronder privacywetgeving. Henk benadert tijdens de cursussen de materie altijd vanuit een praktisch perspectief.

Certificaat

Na het afronden van de training Privacy en toezicht ontvangt u een certificaat.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief