Training Verdieping Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Algemeen

Bij de organen die belast zijn met de uitvoering van de socialezekerheidswetgeving, zoals gemeenten, zijn functionarissen aangewezen als toezichthouder. Zij houden toezicht op naleving van de betreffende wetgeving. Waar nodig handhaven de uitvoeringsorganen als sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik. Vanwege de aanwijzing als toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) alsmede hun controlerende taken is het voor toezichthouders noodzakelijk kennis te dragen van de bevoegdheden die deel uitmaken van de Awb. Tevens dienen zij te beschikken over kennis van de bevoegdheden die deel uitmaken van de specifieke wetgeving waar zij toezicht op houden en de verplichtingen die opgelegd kunnen worden aan belanghebbenden. Daarnaast dienen zij als zij werkzaam zijn bij het UWV kennis te dragen van de mogelijkheden gebaseerd op de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI-wet), wetten die deel uitmaken van de volksverzekeringen en de Participatiewet.

Daarnaast dienen onder andere toezichthouders, functionarissen die beslissen of al dan niet een sanctie wordt opgelegd, beleidsfunctionarissen en bezwaarschriftbehandelaren inzicht te hebben in het stelsel van sanctioneringen. Zoals de reparatoire en punitieve sancties en de legitieme grondslag daarvoor. Deze onderwerpen komen tijdens deze tweedaagse cursus aan de orde.

Doel

De cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Na afloop de cursusdag hebben de deelnemers kennis van de verplichtingen waaraan de uitkeringsontvanger zich dient te houden, alsmede de bevoegdheden van de toezichthouder/sociaal rechercheur. Tevens kunnen de deelnemers toetsen of met inachtneming van de bevoegdheden is gehandhaafd. De cursisten kennen het stelsel van bestuursrechtelijke sanctioneringen en de eventuele sfeercumulatie.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor toezichthouders, handhavers, buitengewoon opsporingsambtenaren, leidinggevenden, boetefunctionarissen en beleidsfunctionarissen die werkzaam bij uitvoeringsorganisaties in het socialezekerheidsstelsel.

Programma

 • De algemene beginselen van bestuur (abbb);
 • Kernbegrippen uit de Algemeen wet bestuursrecht (bestuursorgaan, besluit/beschikking, belanghebbende, mandaat, attributie);
 • Bezwaar, beroep, hoger beroep en de voorlopige voorziening (globaal);
 • Voor de toezichthouders markante verschillen tussen bestuurs- en strafrecht;
 • De bevoegdheden van de toezichthouders:
 • Relevante artikelen uit Titel 5.1 en 5.2 uit de Algemene wet bestuursrecht;
 • Tevens aanvullende bevoegdheden en eventuele uitsluitingen in het kader van de Participatiewet (eventueel ook werknemersverzekeringen);
 • Verschil tussen punitieve en reparatoire sanctionering, opletpunten en significante verschillen;
 • Sfeerovergang en cumulatie van bestuurs- naar strafrecht en vice versa (meerdere petten problematiek);
 • Het begrip overtreding;
 • De normadressaat;
 • Mogelijkheid tot boeteoplegging;
 • Legitieme grondslag voor de bestuurlijke sanctie;
 • Rechtvaardigingsgronden;
 • Anti-cumulatiebepaling;
 • Samenloop;
 • Inhoud sanctiebeschikking;
 • Verwijtbaarheid als essentieel onderdeel van de bestuurlijke boete;
 • Verval recht tot oplegging bestuurlijke boete;
 • Ne bis in idem;
 • Una via;
 • Verjaring;
 • Hoogte van de bestuurlijke boete (alsmede de A en B procedure met verschillen);
 • De boeterapportage;
 • Inhoud boetebeschikking.

Trainer

Trainer is Henk Dammers. Hij is sedert vele decennia werkzaam in de werels van toezicht, handhaving en opsporing. Hij was meer dan twintig jaar werkzaam als leidinggevende binnen de overheid. Henk was sociaal rechercheur en leidinggevende van sociaal rechercheurs. Daarnaast is Henk sinds meer dan dertig jaar trainer/docent voor verschillende cursussen en trainer, waaronder cursussen gerelateerd aan toezicht en handhaving. Henk benadert tijdens de cursussen de materie altijd vanuit een praktisch perspectief.

Certificaat

Na het afronden van de training Verdieping Algemene wet bestuursrecht ontvangt u een certificaat.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief