Handhaving Eigenrisicodragerschap ZW/WGA

In het hybride stelsel rond de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben werkgevers keuzemogelijkheden om zich te “wapenen” tegen arbeidsongeschiktheidrisico’s. Werknemers kunnen ziek of zelfs geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden.

Werkgevers hebben, ter indekking van  deze risico’s, de mogelijkheid om:

  1. Eigenrisicodrager te worden en daar zelf beleid op te voeren;
  2. Zich te verzekeren via UWV;
  3. Zich te verzekeren bij een verzekeraar met individuele polissen.

Welke keuze een werkgever ook maakt, als er zich een situatie voordoet van arbeidsongeschiktheid, dan betekent dat er ook uitkering wordt verstrekt. Vanuit deze uitkeringssituaties komt ook voort dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze regelingen. Dit is een gegeven en komt voor in de gehele sociale zekerheid.

Handhaving door SV Land

SV Land biedt u een handvat om dit oneigenlijk gebruik (fraude) te bestrijden, of nog beter, te voorkomen. Het zal u niet vreemd voorkomen dat bij de contacten met de uitkeringsgerechtigden u zaken opvallen waarbij er sprake kan zijn van een onderbuikgevoel ‘dat er iets niet klopt’, of dat er situaties ontstaan waarbij het zogenaamd ‘doorpakken in een onderzoek’ naar oneigenlijk gebruik bemoeilijkt wordt. Om het hoofd te bieden aan deze situaties kan een specialistische ondersteuning vanuit handhaving mogelijk een oplossing bieden.

Handhaving is cruciaal voor het behoud van draagvlak voor het stelsel van Sociale Zekerheid en voor een structureel gezonde financiële huishouding. Hierbij is het van belang dat de uitkeringsgerechtigden op een open en fatsoenlijke wijze worden benaderd. In beginsel wordt uitgegaan van vertrouwen in de betreffende uitkeringsgerechtigde cliënt.

De ervaring leert dat een minderheid van deze groep het niet zo nauw neemt met de regelgeving. De uitdaging ligt erin om juist deze groep gericht te onderzoeken. Door handhaving gericht in te zetten wordt de cliënt centraal gesteld en wordt de capaciteit efficiënt ingezet.

Handhaving is het meest efficiënt als het integraal onderdeel uitmaakt van de gehele dienstverlening. Dit betekent dat handhaving via een evenwichtige mix van preventie en repressie is geïntegreerd in het dienstverleningproces. De samenwerking tussen u en SV Land kan dit laatste zeker tot uiteindelijk doel hebben.