10 tips om een loonsanctie te voorkomen

Afgelopen jaar legde UWV 3500 loonsancties op aan werkgevers. Dit betekent dat de werkgever een jaar lang het salaris door moet betalen aan werknemer. Het gaat om grote bedragen, maar gelukkig kunt u veel doen om een loonsanctie te voorkomen.

Introductie

Werkgevers betalen bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). UWV kijkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is.

Gevolgen voor werkgever

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen. Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan wordt dit voorgelegd aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar een half jaar.

Belangrijkste reden voor een loonsanctie

 • De re-integratie is te laat of niet ingezet.
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen.

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

 1. De werkgever is eindverantwoordelijk voor alles, ook voor de inzet van deskundigen zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Gebruik uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk samen, maar houd de controle.
 2. Zorg voor een goed beleid met betrekking tot verzuim.
 3. Start direct na de ziekmelding met re-integratie.
 4. Houd tijdens het gehele ziekteproces een duidelijk dossier bij. UWV toetst de re-integratieinspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 5. Probeer de medewerker zo snel mogelijk terug naar het bedrijf te krijgen. Al is het maar voor een paar uur per week. Uit onderzoek blijkt dat van werknemers die langer dan 3 maanden thuis zijn slechts 35% re-integreert op de werkplek.
 6. Vraag een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het oordeel wordt meegenomen in de RIV-toets. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 7. Zet op tijd een arbeidsdeskundige in die kan onderzoeken of werknemer terug kan naar zijn eigen werk of dat er passend werk binnen het eigen bedrijf is. Dit heet spoor 1 en doet u bij voorkeur in het 1e jaar van ziekte.
 8. Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart. Re-integratieactiviteiten in Spoor 2 kunnen na de Eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast ofander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.
 9. Zet een mediator in bij meningsverschillen of conflicten tussen werkgever en werknemer.
 10. U kunt een verlenging van de loondoorbetalingsperiode van 104 aanvragen bij UWV. Dit lijkt onlogisch, maar in deze periode kunt u alsnog proberen aan uw verplichtingen te voldoen en zo mogelijk een loonsanctie te voorkomen. Bij succes zijn de kosten lager dan de kosten van een loonsanctie.

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief