Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP gevraagd een verkennend onderzoek te verrichten in zes grote gemeenten. Via een beperkt aantal interviews bij gemeenten en UWV is geïnventariseerd welk beleid wordt gevoerd om werklozen aan een baan te helpen en wat dit beleid betekent voor de positie van migranten op de arbeidsmarkt.

Ruimte voor ‘individueel maatwerk’
Volgens de geïnterviewden heeft een generieke aanpak de voorkeur boven etnisch-specifiek beleid. Voorwaarden zijn wel dat 1) deze aanpak voldoende ruimte biedt om in te spelen op individuele behoeften en 2) rekening houdt met culturele achtergrond, ongeacht of deze achtergrond etnisch, sociaaleconomisch of anderszins is bepaald. Daarmee sluit de aanpak directer aan bij het op te lossen probleem. Wel geven de ondervraagden aan weinig zicht te hebben op eventuele verschillen in het bereik en de toegankelijkheid van de toeleiding naar werk tussen autochtonen en niet-westerse migranten.

Verschillen tussen gemeenten
Uit de interviews bleek dat in sommige gemeenten vernieuwende ideeën worden ingezet en dat de grenzen van de beleidskaders bewust worden opgezocht. In andere gemeenten wordt die vrijheid minder benut en gaat men traditioneler te werk.

Bron/volledig onderzoek in PDF: Website SCP

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief