Aangepaste werkwijze UWV bij de Eerstejaarziektewetbeoordeling

Met de Eerstejaarziektewetbeoordeling (EZWb) bepaalt UWV of een uitkeringsgerechtigde na een jaar Ziektewet, recht heeft op de resterende uitkeringsduur van maximaal 1 jaar. Bij de EZWb is er sprake van een grote achterstand bij UWV. Om deze achterstand terug te dringen heeft Minister Asscher met UWV afgesproken om een nieuwe werkwijze te hanteren.

Nieuwe werkwijze

Een multidisciplinair team van UWV maakt nu op basis van dossieronderzoek een selectie in uitkeringsgerechtigden. Wanneer UWV van oordeel is dat betrokkene een grote kans heeft dat na een reguliere beoordeling zijn recht op Ziektewet blijft bestaan, dan ontvangt deze een beslissing zonder het verrichten van de reguliere beoordeling.

Het is niet bekend welke functionarissen in dit multidisciplinair team zitten. Zeker is wel dat deze werkwijze niet strookt met de Ziektewet, waarin is bepaald dat bij een EZWb het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, wordt vastgesteld op basis van een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidskundig onderzoek.

Belang voor werkgevers

Dat een EZWb tijdig en juist wordt uitgevoerd is van groot belang voor werkgevers. De kosten van een uitkering worden namelijk doorbelast aan werkgevers, Het maakt hierbij niet uit of ze wel of geen eigenrisicodrager zijn.

Dit is aanleiding voor werkgevers om de uitvoering van de EZWb goed te bewaken en zo nodig bezwaar te maken tegen de afgegeven beschikking. Als werkgevers bezwaar maken tegen de beschikking verricht UWV namelijk alsnog een verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek.

SV Land is specialist op het gebied van bezwaar en beroep naar UWV en ondersteunt werkgevers hierbij. Bekijk de pagina Bezwaaar en beroep WGA voor meer informatie.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief