Aanpassingen in WWB en Participatiewet bekend gemaakt

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet deze afspraken weer. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan.

De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de afspraken met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties. Komende woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de bijstandswet en naar verwachting kort daarna over de Participatiewet.

Wet Werk en Bijstand

Wanneer bijstandsontvangers op een verwijtbare manier verplichtingen niet nakomen, kan de uitkering in het gewijzigde wetsvoorstel worden ingetrokken maar krijgen gemeenten de ruimte om deze maatregel niet in één keer op te leggen, maar over een langere periode uit te smeren. In een nota van wijziging, die vandaag gelijktijdig met de brief naar de Tweede Kamer is gestuurd, is verder bepaald dat het aan de gemeente is om aan te tonen dat verplichtingen niet zijn nagekomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel lag de bewijslast bij de bijstandsontvanger.

De aanpassingen in de WWB zijn vooral bedoeld om de regels en verplichtingen te harmoniseren, stelt staatssecretaris Klijnsma. Voor veel gemeenten is bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie al jarenlang praktijk, terwijl andere gemeenten deze wettelijke mogelijkheid niet inzetten. Klijnsma: “Met deze maatregelen weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dat is niet alleen van belang voor mensen die een beroep doen op bijstand, maar ook voor alle baliemedewerkers aan het loket”.

Met de voorstellen in de nota van wijziging is een betere balans aangebracht tussen heldere, wettelijk verankerde regels en de beleidsruimte die colleges van burgemeester en wethouders bij de uitvoering van de bijstandswet hebben. Klijnsma: “Op deze wijze doet de regering recht aan het waarborgen van de maatschappelijke en financiële houdbaarheid en aan de vangnetfunctie van de WWB waarbij meer activering en maatwerk essentieel is”.

Participatiewet

Afgesproken is dat de 5.000 banen in de marktsector die 2014 zijn toegezegd gedurende de kabinetsperiode (2015-2017) worden toegevoegd aan het vereiste totale aantal banen. In 2017 moeten werkgevers in de marktsector dus in totaal 5000 banen meer realiseren dan in het sociaal akkoord om inwerkingtreding van de quotumplicht te voorkomen. Het kabinet biedt een financiële tegemoetkoming aan gemeenten ten behoeve van de pensioenen van werknemers in de sociale werkvoorziening.

In overleg met de Sociale Partners zijn de afspraken ten aanzien van het openen van laagste loonschalen voor mensen die aangewezen zijn op loonkostensubsidie en onderdeel zijn van de afspraken over 125.000 duizend garantiebanen en 30.000 beschutte werkplekken, gepreciseerd. Deze loonschalen zullen beginnen op 100% van het wettelijk minimum loon (WML). Tevens wordt een wettelijke bepaling in de Participatiewet opgenomen voor het geval deze afspraak onverhoopt niet in CAO’s wordt gerealiseerd.

Documenten

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief