ABU: “Flexibele arbeidsmarkt heeft de stroom mee”

De markt voor flexibele arbeidskrachten groeit weer. Er zijn in 2014 volop kansen voor uitzendorganisaties. Goed georganiseerde flexibiliteit, minder regels, minder kosten en een gelijk speelveld, dat is de boodschap van het jaarverslag dat de ABU vandaag publiceert.

Het jaarrapport opent met een videoboodschap van Jurriën Koops, sinds begin 2014 directeur van de ABU, waarin hij een optimistisch beeld schetst. “De behoefte aan flexibiliteit groeit zowel van de kant van werkgevers als van werknemers. Dat biedt kansen, maar noodzaakt ook dat we ons in 2014 en daarna zullen inzetten voor het beter faciliteren van de flexibele arbeidsmarkt,” aldus de ABU-directeur.

Markt

Eind 2013 kantelde de markt. Na twee jaar van krimp noteerde de ABU-Marktmonitor eindelijk weer positieve cijfers voor de uitzendmarkt. Dat bevestigde wederom het vroeg-cyclische karakter van de uitzendmarkt. Na het eerste voorzichtige economisch herstel dat in Nederland ontstond, werd dat in de arbeidsmarkt als eerste zichtbaar in de uitzendbranche.

Ook voor de ABU zelf was er goed nieuws. In de loop van 2013 werd het 500e lid verwelkomd.

Arbeidsmarkt

De sleutelrol die de uitzendbranche in de arbeidsmarkt speelt, wordt ook bevestigd door de steeds intensievere samenwerking tussen uitzendondernemingen, gemeenten en UWV. In 2013 werd die rol bekrachtigd door het beschikbaar stellen van miljoenen subsidies voor het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ en het ‘Actieplan 55+’. Het biedt een stevige basis om in 2014 de arbeidsbemiddeling in de regio verder samen vorm te geven, die met de komst van de Participatiewet – waarbij meer groepen naar werk begeleid moeten worden – breder zal worden.

Sociale zekerheid

Naast kansen ziet de ABU ook kritische punten. Er is veel nieuwe wet- en regelgeving op komst die extra administratieve lasten en kosten voor de branche met zich meebrengt. Zo blijft de branchevereniging ageren tegen de doorgeschoten premiedifferentiatie in de sociale zekerheid. In 2013 werd een Uitzendwerk-special uitgebracht die was gewijd aan de risico’s voor de arbeidsmarkt.

De ABU streeft naar een omslag van het nu gehanteerde ‘vervuiler betaalt’-principe naar een financiering die past bij de allocatieve functie van de uitzendbranche, waardoor jaarlijks 35% van alle WW’ers en bijna 40% van alle WWB’ers weer aan het werk gaan.

Sociaal akkoord

Een gelijk speelveld is noodzakelijk om oneerlijke concurrentie in de flexbranche tegen te gaan. Daarin is in 2013 een belangrijke stap gezet in de Wet werk en zekerheid waarin het ongebreidelde gebruik van ketencontracten is teruggedrongen, oproep- en nulurencontracten aan banden zijn gelegd en mede dankzij de inzet van de ABU uitzenden als preferente vorm van flex is geborgd.

Ook de algemeenverbindendverklaring van de CAO voor Uitzendkrachten die in 2013 is gerealiseerd, draagt bij aan het gelijke speelveld en is belangrijk voor onder meer de SNCU voor het bestrijden van de malafiditeit.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief