Algemene Rekenkamer: ‘Regel controle op decentralisatie beter’

Bij de komende decentralisaties moeten de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, verantwoording en controle worden gelegd bij de bestuurslaag die er echt over gaat: gemeenten. Dit adviseert de Algemene Rekenkamer in een reactie op de Decentralisatiebrief van minister Plasterk van BZ, aldus een bericht op de website van Cedris.

De democratische controle op de besteding van dit rijksgeld moet op lokaal niveau zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor de informatie nodig is voor beleid en verantwoording, en het niveau waarop deze informatie beschikbaar moet zijn. Beoordeeld moet kunnen worden of de middelen goed zijn besteed en of de verwachte doelen zijn bereikt.

De Rekenkamer is bezorgd of gemeenteraden genoeg controle kunnen uitoefenen op de vele nieuwe samenwerkingsverbanden die zullen gaan ontstaan. Ook moet vooraf duidelijk zijn welke minister systeemverantwoordelijk is en hoe die zich gaat verantwoorden aan de Tweede Kamer. En die moet zich niet met alles (blijven) bemoeien.

Ook de Raad van State roept parlement ‘én kabinet op om bij de decentralisaties écht ‘los te laten’. De Raad spreekt (in een advies over interbestuurlijke verhoudingen) de zorg uit dat gemeenten te weinig beleidsvrijheid hebben bij de taken die zij overgeheveld krijgen. Gemeenten zijn aan handen en voeten gebonden nu de decentralisaties gepaard gaan met onvoldoende financiële middelen om hetzelfde voorzieningenniveau te behouden. Gemeenten zijn genoodzaakt de taak op een lager kwaliteitsniveau uit te voeren, een beperkter of een ander voorzieningenpakket te bieden of vanuit hun eigen algemene middelen bij te passen.

Bron: Cedris

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief