Brief stand van zaken Redesign UWV Werkbedrijf

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal middels een brief op 13 november geïnformeerd over de komende ontwikkelingen bij UWV Werkbedrijf. Onderstaand een beknopte weergave van deze brief. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze maatregelen.

Het UWV staat voor de majeure operatie om de fysieke dienstverlening voor werkloze werkzoekenden om te vormen tot een voornamelijk digitale dienstverlening in 2015. Hiertoe is per 1 juli 2012 de Wet SUWI gewijzigd. Hiermee wordt de trend naar digitale dienstverlening van de afgelopen jaren versneld doorgezet. Deze operatie wordt niet via een ‘big bang’ tot stand gebracht, maar via een continu proces dat doorloopt tot 2015. Met deze operatie, Redesign genaamd, gaat een bezuinigingsopgave gemoeid van ongeveer de helft van het budget van UWV Werkbedrijf.

Voor bepaalde klantgroepen kan digitalisering van de dienstverlening op problemen stuiten omdat ze hiervoor (nog) onvoldoende vaardigheden bezitten. Mede daarom is er extra ondersteuning aanwezig op de werkpleinen om deze groepen waar nodig op weg te helpen. Ook beziet UWV steeds hoe toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van de digitale dienstverlening geoptimaliseerd kunnen worden.

Aan UWV is gevraagd gedurende het gehele proces de voortgang te monitoren en hem daarvan voortdurend op de hoogte te houden, zodat waar nodig maatregelen kunnen worden genomen. In augustus heeft mijn voorganger eenmalig een bedrag van 30 miljoen euro extra ter beschikking gesteld om de persoonlijke dienstverlening tot 2015 geleidelijker af te bouwen.

UWV zorgt hiermee voor het volgende:

  • De ondersteuning van 200 medewerkers op de werkpleinen die medio 2013 afgebouwd zou worden, wordt voortgezet tot 2015.
  • Deze medewerkers helpen werkzoekenden bij de e-intake en het gebruik van de werkm@p en voeren maandelijks controle uit op de sollicitatieactiviteiten van niet digivaardigen.
  • Deze medewerkers krijgen op hun beurt ondersteuning van 30 werkcoaches voor de beantwoording van specifieke vragen.
  • Ook worden extra werkcoaches ingezet die zich bezighouden met het verbeteren van de kwaliteit van cv’s. De kwaliteit van matching tussen werkzoekenden en vacatures blijft zo ook in de overgangsfase op peil.

Zowel werkzoekenden als het personeel UWV hebben hierdoor meer tijd om te wennen aan digitale dienstverlening.

De Minister van SZW is van mening dat UWV op deze wijze meer ruimte heeft om de ombouw van fysieke naar digitale dienstverlening beter te laten aansluiten op de personele afbouw binnen UWV en er voldoende ondersteuning wordt geboden aan mensen die nog moeite hebben met digitale dienstverlening. De Minister van SZW wil hierbij benadrukken dat het uitgangspunt blijft dat vanaf 2015 de reguliere dienstverlening afdoende is om de benoemde knelpunten op te vangen.

De totale besparing zal dan moeten uitkomen op 301 miljoen euro.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief