De SER wil de huidige regeling voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting handhaven

De SER heeft in een adviesbrief aangeven dat de huidige regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting gehandhaafd moeten blijven.

De SER is geen voorstander van het samenvoegen in de Calamiteitenregeling WW. De uniformering van wachttijden en uitvoeringsbepalingen die deze regeling bevat, doet geen recht aan de verscheidenheid tussen en eigenheid van branches. Daarom wil de SER de mogelijkheid behouden dat werkgevers en werknemers in cao’s hierover afspraken maken.
Dat staat in een advies dat de SER op 22 augustus 2014 aan minister Asscher van SZW heeft gezonden. Het advies gaat over een specifiek onderdeel van een adviesaanvraag van de minister over de rol van sociale partners bij de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur.

De huidige situatie: per sector verschillend
Op dit moment maken werkgevers en werknemers bij cao afspraken over onwerkbaar weer die aansluiten bij de omstandigheden in hun branche. Sommige branches hebben nu geen wachttijd. Andere zijn tevreden met een wachttijd van twee weken of verkiezen juist een wachttijd van zes weken. De minister verklaart dergelijke afspraken algemeen verbindend waarna ze door het UWV worden uitgevoerd. De premies worden door de sector zelf opgebracht. Procentueel is de opslag op de WW-sectorpremie klein, voor individuele kleine ondernemers zijn de bedragen echter substantieel.

De voorgestelde Calamiteitenregeling: één uniforme regeling
De nieuwe voorgestelde Calamiteitenregeling WW zal volgens de SER tot grote veranderingen voor branches leiden. Deze regeling stelt in het geval van onwerkbaar weer als voorwaarde dat tenminste 20 procent van de totale arbeidscapaciteit per kalenderweek niet kan worden benut gedurende meer dan drie kalenderweken in de periode 1 november tot 1 april. Ook in het geval van andere niet-economische calamiteiten geldt een uniforme eigenrisicoperiode, namelijk van twee weken. Met een uniforme wachttijd en uniforme uitvoeringsbepalingen wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om tot maatwerk per cao te komen. Dat doet echter geen recht aan de belangen en specifieke omstandigheden van de branches.

In lijn met het Sociaal Akkoord
De SER adviseert om de bestaande onwerkbaarweerregeling (artikel 18 WW) en de werktijdverkortingsregeling (artikel 8 BBA) te handhaven met de daarbij behorende uitvoeringspraktijk. Dat betekent dat de werknemer geen loonverlies heeft als gevolg van de calamiteit omdat ofwel het loon wordt doorbetaald ofwel het loon wordt aangevuld tot 100 procent terwijl de werknemer een WW-uitkering ontvangt.
Dit is ook in lijn met de in het Sociaal Akkoord afgesproken grotere verantwoordelijkheid van sociale partners voor werkloosheid en WW. De SER zal naar verwachting vóór 1 december a.s. adviseren over de arbeidsmarktinfrastructuur en WW. In dat advies wordt de grotere verantwoordelijkheid verder ingevuld.

AWVN onderschrijft het advies van de SER
Door de nieuwe Calamiteitenregeling zou er een generieke regeling worden getroffen die sociale partners geen ruimte meer biedt tot sectorspecifieke oplossingen. Daardoor zouden de eerste weken onwerkbaar weer als gevolg van sneeuw of vorst feitelijk altijd voor rekening van de werkgever komen. Met andere  woorden, de huidige mogelijkheid tot maatwerk zou komen te vervallen. AWVN heeft steeds bepleit dat er ruimte moet blijven voor  sociale partners om te beoordelen dat in bepaalde  onwerkbare weer niet meer als een normaal bedrijfsrisico beschouwd kan worden.

Bron: AWVN

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief