Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben op het gebied van de zorg, jeugdhulp, armoede, werk of schulden.

Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen. Staatssecretaris Klijnsma, Van Rijn en minister Plasterk vinden het belangrijk dat gemeenten hun wijkteams nog verder ontwikkelen.

Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

Experimenten
Omdat wijkteams meer slagkracht nodig hebben dan nu vaak het geval is en botsende uitgangspunten van regelgeving soms in de weg zitten, gaan vijf wijken aan de slag met experimenten. Daarbij krijgen wijkteamprofessionals meer mogelijkheden om maatwerk te bieden aan kwetsbare huishoudens en de regeldruk wordt verminderd. Afhankelijk van de lokale ambities kunnen gemeenten aanvullend meer experimenten starten. De contouren voor de experimenten zijn geschetst door de steden. Gemeenten, Rijk en betrokken (lokale) partijen werken de komende periode de precieze vorm van de experimenten uit. Doel is het zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde knelpunten.

Meer maatwerk mogelijk
De nieuwe aanpak heeft als doel maatwerk mogelijk te maken in de vijf wijken met:

  • Een brede geldstroom voor maatwerk en integrale ondersteuning: in plaats van aparte gelden voor Wmo 2015, jeugdhulp, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
  • Meer handelingsruimte voor het wijkteam en vermindering van de regeldruk.
  • Versterken competenties sociaal werkers.
  • Beschermingsbewind onder regie van de gemeente.
  • Betere aanpak van schulden door preventie, afspraken maken in situaties waar grote problemen dreigen en het instellen van ‘Teams foutherstel’.

100 casussen geanalyseerd
De basis voor de experimenten is een analyse van 100 wijkteamcasussen van de vijf steden. Daaruit blijkt dat wijkteams meer slagkracht nodig hebben om kwetsbare huishoudens goed en snel te kunnen ondersteunen. In de publicatie ‘Doen wat nodig is’ die vandaag is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de experimenten beschreven. De publicatie is een uitgave van de City Deal-gemeenten. De publicatie is te downloaden via www.agendastad.nl.

City Deal Inclusieve Stad
City Deal Inclusieve Stad is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De City Deal maakt onderdeel uit van Agenda Stad. Dit is een samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief