Extra geld quotum naar arbeidsgehandicapten

De Tweede Kamer wil dat mogelijke extra opbrengsten van het quotum voor arbeidsgehandicapten, worden geïnvesteerd in deze doelgroep. De Kamer nam dinsdag een motie aan met die strekking. Aanleiding voor de motie is dat bij de vaststelling van het regeerakkoord ten onrechte is verondersteld dat het quotum zou leiden tot 100.000 extra plekken bij werkgevers.

Naar nu blijkt, gaat het om 170.000 plekken. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid ook de boeteopbrengsten zullen stijgen, net als de besparing op uitkeringslasten. D66 wil die onverwachte meevaller inzetten voor extra beschutte plekken en begeleiding en wordt hierin gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. De besparingen die zijn ingecalculeerd voor de eerder vastgestelde 100.000 plekken, vloeien rechtstreeks terug naar de staatskas, zo is in het regeerakkoord afgesproken.

Andere moties die zijn aangenomen:

  • Een motie van het CDA waarin het kabinet wordt verzocht bij de uitwerking van de Participatiewet rekening te houden met de verschillen tussen regio’s.
  • Een motie van D66 over de versterking van de positie van cliëntenraden.
  • Een motie van het CDA waarin het kabinet wordt gevraagd nog voor de behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie gereed te hebben over de Quotumwet. De Quotumwet wordt namelijk pas dit najaar ingediend en de Tweede Kamer wil bij de behandeling van de Participatiewet al wel inzicht hebben in de hoofdlijnen van die Quotumwet.
  • Een motie van de PvdA over monitoring van enerzijds de afbouw van het aantal plaatsen in de Wsw en anderzijds de opbouw van het aantal plaatsen onder de Participatiewet.
  • Een motie van de SGP waarin het kabinet wordt gevraagd te onderzoeken hoe sectoren waar veel sprake is van laaggeschoolde arbeid, ontvankelijker kunnen worden gemaakt voor de inzet van arbeidsbeperkten. Dit in verband met de grootschalige inzet van arbeidskrachten uit het buitenland in deze sectoren.

Bron: Cedris

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief