Financiële meevaller door verwachte daling WW in 2015

UWV stelt de uitkeringslasten voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dit jaar positief bij met 479 miljoen euro. De meevaller wordt met name veroorzaakt door de gunstiger voorspellingen van de ontwikkeling van de werkloosheid. Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar naar verwachting licht afnemen. UWV verwacht dat ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zal afnemen. Dit blijkt uit de Januarinota 2015 die UWV vandaag heeft gepresenteerd.

De totale uitkeringslasten voor 2015 zijn door UWV met 479 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De verwachtingen over de daling van het aantal WW-uitkeringen zijn positiever dan een half jaar geleden. Ten opzichte van de raming in juni komt het aantal WW-uitkeringen 27.000 lager uit. De WW-lasten zijn hierdoor met € 449 miljoen naar beneden bijgesteld. Ook bij de Toeslagenwet (TW) en de tegemoetkomingen arbeidsongeschikten treden grote neerwaartse bijstellingen (totaal € 126 miljoen) op als gevolg van respectievelijk een verlaging van de maximale toeslag TW en een verlaging van de netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2015.

Participatiewet remt groei Wajong

Het totaal aantal arbeidsongeschikten (WAO, WAZ, WIA en Wajong) is de laatste jaren stabiel rond 820.000. UWV verwacht dat dit jaar voor het eerst een lichte daling wordt ingezet. De daling is toe te schrijven aan de nieuwe Participatiewet, waardoor het aantal Wajong-uitkeringen niet meer zal toenemen. De Wajong is sinds dit jaar alleen nog toegankelijk voor jongeren die door een beperking geen arbeidsmogelijkheden hebben.

Minder uitkeringen Ziektewet

Het aantal Ziektewetuitkeringen bij UWV neemt ook af. Dit komt door een toename van het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt en door effecten van nieuw beleid (de wet BeZaVa). Voor de WGA geldt overigens dat in 2015 naar verwachting meer werkgevers zullen kiezen voor een terugkeer naar UWV dan voor eigenrisicodragerschap.

Negatief fondsvermogen
Het totaal vermogen van alle UWV-fondsen samen kwam eind 2014 uit op een negatief saldo van 8,9 miljard euro. UWV verwacht dat het tekort dit jaar oploopt tot 11,3 miljard euro als gevolg van met name premies die niet lastendekkend zijn. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

De Januarinota 2015 is hier te downloaden.
Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief