Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet

Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.

Het instrumentarium dat UWV en gemeenten kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen kan nu nog van elkaar verschillen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat de VNG en sociale partners haar hebben gevraagd het pakket dat hiervoor beschikbaar is op een aantal punten te harmoniseren. Het gaat dan om de no-risk polis waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte. Ook de mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze harmonisatie geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd.

Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Ook hier is het uitgangspunt van VNG en sociale partners dat het niet uit mag maken of werknemers afkomstig zijn van het UWV of de gemeenten. Deze eenduidigheid in de ondersteuning maakt het voor werkgevers makkelijker om banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden.

In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief