Gemeenten, investeer in neerzetten werkproces doelgroep banenafspraak

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties banenafspraak beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of mensen behoren tot de doelgroep. Vandaag hebben VNG, Divosa, Cedris, UWV en SZW aan tafel gezeten om samen te kijken naar de ontwikkelingen. Afgesproken is dat de komende tijd alles op alles moet worden gezet om te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen, vooralsnog gebruikmakend van de bestaande regelgeving.

Analyse doelgroepenregister
De banenafspraak van de sociale partners voorziet in 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelgroep bestaat uit mensen die op de wachtlijst voor de Wsw staan, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De eerste drie groepen komen automatisch in het doelgroepenregister van de banenafspraak terecht. Voor de laatste groep moeten gemeenten een indicatie aanvragen bij UWV.

Uit een eerste analyse werd duidelijk dat er nog geen grote aantallen mensen vanuit de Participatiewet in het doelgroepenregister zitten of door gemeenten aangemeld worden bij UWV. De nieuwe instroom komt voornamelijk uit het speciaal en praktijkonderwijs (vso en pro). Deze jongeren zitten op dit moment op school. Aan het einde van dit schooljaar, medio 2015, verwachten gemeenten een grote piek in aanvragen om ondersteuning.

Inzet op uitvoeringspraktijk cruciaal
In veel arbeidsmarktregio’s werken gemeenten en UWV intensief samen om van de banenafspraak een succes te maken. In verschillende proeftuinen zoals in Groningen en Rotterdam doen gemeenten en UWV gezamenlijk ervaring op met het proces van indiceren. Potentiele kandidaten worden gezamenlijk gescreend, de casus wordt besproken en er wordt gezamenlijk gezocht naar de manier om het werkproces effectief en efficiënt in te richten. Deze samenwerking is cruciaal om ervoor te zorgen dat er straks geen mensen tussen wal en schip vallen.

De VNG roept gemeenten op om de komende maanden:

  • Goede afspraken te maken met vso- en pro-scholen over de ondersteuning aan en het oppakken van schoolverlaters die zich niet kunnen redden op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om het actief oppakken van de rol die UWV nu speelt in de Wajong-netwerken met scholen.
  • Actieve voorlichting te geven op scholen over de mogelijkheden van de Participatiewet en de dienstverlening van gemeenten aan schoolverlaters en werkgevers.
  • Gebruik te maken van de kennis en deskundigheid van de 35 arbeidsdeskundigen die UWV regionaal heeft vrijgemaakt voor de kennisoverdracht aan gemeenten. De regiomanager UWV heeft de contactgegevens van de betreffende arbeidsdeskundige.
  • Afspraken te maken met UWV over de overdracht van informatie over jongeren die zich melden bij UWV voor de Wajong 2015, maar daarvoor niet in aanmerking komen.

Vinger aan de pols
De Programmaraad (samenwerking tussen VNG, Divosa, UWV en Cedris) houdt de komende tijd de vinger goed aan de pols en ondersteunt gemeenten en arbeidsmarktregio’s extra op dit onderwerp. Staatssecretaris Klijnsma heeft al aangegeven dat, mochten zich in de praktijk reële problemen voordoen, zij samen met gemeenten en UWV naar oplossing wil zoeken.

Bron: VNG.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief