Haarlem begeleidt WWB-jongeren actief naar school of werk

Economische zelfredzaamheid staat voorop.

Jongeren horen op school of aan het werk te zijn en geen bijstandsuitkering te ontvangen. Dat is het uitgangspunt van een wetwijziging in de Wet werk en bijstand (WWB) die vanaf 1 juli 2012 van kracht is. Daarom hebben deze jongeren niet langer recht op bijstand op grond van de WWB. Ze moeten economisch zelfredzaam worden. Alleen voor jongeren die echt niet kunnen blijft het vangnet van de bijstand, tijdelijk, in stand.

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om de jongeren te begeleiden naar een opleiding, maar Haarlem kiest er wel voor jongeren actief te informeren over de mogelijkheden op de scholingsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat scholing de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Hiermee kiest Haarlem ervoor om jongeren duurzaam te begeleiden richting regulier onderwijs. Voor jongeren die hiervoor een vakkundig advies nodig hebben, wordt het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) extra ingezet.

In Haarlem gaat het om ongeveer 268 jongeren. Zij zijn via een brief geïnformeerd over de zogeheten scholingsplicht. Via de brief is hen gevraagd wat hun plannen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen zijn. Naast het reeds bestaande aanbod via het UWV en Paswerk, is de extra inzet van het RMC een mooie aanvulling om deze doelgroep te ondersteunen.
Het RMC biedt jongeren ondersteuning in het vinden van de geschikte, arbeidsrelevante scholing en uitleg over het aanvragen van studiefinanciering. Het RMC heeft als doelstelling voortijdig schooluitval te voorkomen en biedt jongeren ondersteuning bij het zoeken naar een (vervolg)opleiding. Deze ondersteuning biedt het RMC gewoonlijk aan jongeren tot en met 23 jaar zonder startkwalificatie (een startkwalificatie heb je met een diploma van de HAVO, het VWO of MBO 2 niveau of hoger). Met de uitbreiding van de inzet van het RMC worden nu alle jongeren tot 27 jaar die dit nodig hebben van een deskundig advies voorzien.
Bij het loket Leren en Werken kunnen jongeren advies krijgen over opleiding en werken. Dit loket is een samenwerking van Lokaal Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs. Ook is voor jongeren hier wekelijks (groepsgewijs) het sollicitatiecentrum Leren en Werken om jongeren sollicitatievaardigheden bij te brengen en zelfredzaamheid te stimuleren. Paswerk geeft actief voorlichting over de verplichting onderwijs te volgen (of te werken) aan 75 WWB- jongeren die door Paswerk uit het bestand geselecteerd zijn.

Door: Gemeente Haarlem afdeling Communicatie

 


Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief