Jaarverslag 2011 Inspectie SZW: aantal overtredingen stabiel

Het aantal overtredingen bij bedrijven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk was in 2011 landelijk gezien vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW. Dankzij door de inspectie ontwikkelde zelfinspectie-instrumenten is het voor bedrijven makkelijker zich aan de Arbo-regels te houden en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Op het gebied van arbeidsmarktfraude constateerde de inspectie een gelijkblijvend aantal overtredingen. Het aantal aangetroffen illegaal tewerkgestelde personen nam af. Bedrijven overtreden nog steeds wel de regels rond arbeidsomstandigheden. Ook doen gemeenten onvoldoende aan het regionale arbeidsmarktbeleid rond sociale zekerheidsregelingen, terwijl ze daarin een voortrekkersrol zouden moeten spelen.

Dat aandacht van de inspectie nodig blijft, blijkt uit de inspectieresultaten. De Inspectie SZW is gerichter gaan inspecteren bij bedrijven. Op het gebied van arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplekken, werk- en rusttijden) werden er meer overtredingen geconstateerd dan eerder.  In 2010 moest de inspectie optreden bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven. In 2011 was dat gestegen tot 64 procent. Het ging hier onder meer om bedrijven die geen risico-inventarisatie hadden opgesteld. Het aantal gemelde ongevallen bleef nagenoeg gelijk. In 2011 werden 3.469 ongevallen gemeld, waarvan de inspectie er 2.094 heeft onderzocht. 63 ongevallen hadden een dodelijke afloop.

Het aantal geconstateerde overtredingen rond arbeidsmarktfraude (bijvoorbeeld ontduiken van het minimumloon en illegale arbeid) ligt al jaren tussen de 16 en 18 procent. In 2011 overtrad 17 procent van de gecontroleerde bedrijven de regels en werden er 2.030 illegaal tewerkgestelde werknemers aangetroffen. De meeste overtredingen worden naar verhouding in de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw geconstateerd. De Inspectie SZW verrichte 62 opsporingsonderzoeken in 2011, waarvan 9 naar arbeidsuitbuiting en mensenhandel.

Ruim 400 bedrijven in Nederland moeten aan extra veiligheidseisen voldoen omdat ze met gevaarlijke stoffen werken. Bij deze bedrijven controleerde de inspectie gerichter op slecht presterende bedrijven. In tien gevallen startte het Openbaar Ministerie een onderzoek en maakte de inspectie een proces verbaal op. Dat gebeurde bijvoorbeeld na de ramp bij Chemie-Pack.
De inspectie constateert dat mensen met een bijstandsuitkering onvoldoende worden gestimuleerd om te solliciteren. Gemeenten leggen niet vaak genoeg straf op als mensen een baan weigeren. Ook handhaven veel gemeenten onvoldoende als bijstandsgerechtigden hun bijverdiensten niet opgeven. Daarnaast signaleerde de inspectie de matige beveiliging van persoonsgegevens in databestanden op het gebied van werk en inkomen.

De Inspectie SZW is per 1 januari 2012 van start gegaan. De nieuwe organisatie is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. De nieuwe dienst bestrijkt het gehele domein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, re-integratie en inkomensvoorzieningen. De inspectie bepaalt haar prioriteiten op basis van een risicoanalyse om zo resultaten te boeken waar die het hardst nodig zijn.

Download het volledige rapport in PDF

Bron: Persbericht Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief