Kabinet trekt €50 miljoen extra uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden

Het kabinet trekt €50 miljoen extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarvan gaat €25 miljoen naar het programma ‘School Ex’ om jongeren langer door te laten leren in het MBO en €25 miljoen naar arbeidsmarktregio’s om jongeren aan de slag te helpen. Er komt ook een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit vandaag  aan de Tweede Kamer. Ook het tegengaan van voortijdige schooluitval en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt  kunnen jeugdwerkloosheid bestrijden en helpen te voorkomen.

Ambassadeur

Om de bestrijding van jeugdwerkloosheid een gezicht te geven komt er een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid voor de duur van twee jaar. Hij of zij moet proberen baanmogelijkheden dichterbij werkloze jongeren te brengen. Dit gebeurt onder meer door het bij elkaar brengen van betrokken partijen zoals gemeenten  en werkgevers . Een betere match tussen werkzoekende jongeren enerzijds en vacatures, leerwerkplekken en stageplekken anderzijds leidt tot meer kansen op werk.

Regionale aanpak

Het kabinet stelt €25 miljoen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s, waar gemeenten en hun samenwerkingspartners jongeren aan de slag kunnen helpen. Hiermee wordt voortgebouwd op de regionale werkwijze en samenwerking die bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2009 tot stand is gebracht. Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de Startersbeurs, een initiatief  om starters op de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en het  Jongerenloket, waar alle jongeren terecht kunnen voor advies bij scholing en het vinden van werk.

School Ex

€25 miljoen gaat naar ‘School Ex’, een programma waarbij examenkandidaten in het MBO worden gestimuleerd na het behalen van hun diploma  om langer door te leren om zo jeugdwerkloosheid te voorkómen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij is natuurlijk van belang dat jongeren vooral opleidingen kiezen met perspectief op een plek op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek.

Sociale partners

Om jongeren beter te helpen, vraagt het kabinet sociale partners om in de sector afspraken te maken over stageplekken en leerbanen. Het kabinet is bereid om onder voorwaarden deze plannen te cofinancieren. Het bedrijfsleven kan zo jong talent een plek bieden in de praktijk. Het Techniekpact dat het kabinet met sociale partners en onderwijsinstellingen dit voorjaar wil sluiten helpt jongeren zich  te binden en opleiden via stages en leerwerkbanen om de schaarste aan technici en vakkrachten tegen te gaan.

Forse toename jeugdwerkloosheid

Bedroeg de jeugdwerkloosheid in 2011 nog 9,8%, in januari 2013 is het al 15%. In januari was 7,5% van de totale beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en  jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief