Maatregelen sociale zekerheid tijdens ‘Catshuis-overleg’

Na het mislukken van het ‘Catshuis-overleg’ en het aangeboden ontslag van het kabinet zijn meer details bekend over de conceptafspraken tussen CDA, VVD en PVV. In de brief van Mark Rutte aan de Tweede Kamer werd het volgende bekend over voorgenomen extra maatregelen in kader sociale zekerheid.

AOW naar 66 jaar in 2015; maatregel rekenrente.

  • De AOW leeftijd wordt versneld verhoogd naar 66 in 2015 (opbrengst 600 miljoen). Bovendien zal het kabinet een voorstel doen om de AOW leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig tijd hebben om zich op de wijziging voor te bereiden en die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren door te werken of te sparen. Hiervoor is in 2015 200 miljoen beschikbaar. Eventuele effecten voor overheidswerkgevers worden opgevangen binnen de desbetreffende departementale begrotingen.
  • Voor het Witteveenkader wordt teruggevallen op de variant uit het Regeerakkoord/Gedoogakkoord. De inzet hiervan zal via een statistische correctie worden verwerkt – afhankelijk van de definitieve   vormgeving als uitgave of inkomst – in het uitgavenkader c.q. het inkomstenkader.
  • In het kader van de herziening van het financieel toetsingskader voor de pensioenfondsen zal de risicovrije discontovoet worden berekend inclusief een zogeheten ultimate forward rate (UFR), die volgens de huidige inzichten oploopt naar circa 4%. Op basis van de actuele inzichten in beurskoersen, rente en te hanteren UFR, zal de gemiddelde korting op pensioenen in 2013 en 2014 daarmee dicht bij nul liggen.
  • Het bestaande wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd wordt ingetrokken; de minister van SZW zal een nieuw wetsvoorstel voorbereiden.
  • Met pensioenfondsen worden afspraken gemaakt over investeren in de Nederlandse economie. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds komen de afspraken ten goede aan de versterking van ons land. Anderzijds is het interessant voor pensioenfondsen als zij een bijdrage kunnen leveren. Dit gebeurt op marktconforme wijze.

Beperken budget vitaliteitspakket.

  • Het beschikbare budget voor de extra “doorwerkbonussen” wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor “mobiliteit” na 2013 niet verder toenemen. De regelingen voor arbeidsgehandicapten, vitaliteitsparen, loopbaan en scholing worden ontzien.

Lees het volledige document (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief