Nieuws Prinsjesdag 2015 over Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

Op Prinsjesdag zijn de begrotingen voor 2016 gepubliceerd. Hieronder treft u een overzicht van de meest opvallende zaken op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Participatieverklaring nieuwkomers
Tot april 2015 liep de pilot participatieverklaring. Hiermee werden nieuwkomers gewezen op hun rechten en plichten en de Nederlandse waarden. Om zo binding met de Nederlandse samenleving te bevorderen. De pilot is geëvalueerd. Op dit moment bekijkt het kabinet of, en zo ja op welke manier, de pilot een vervolg kan krijgen.

Kwetsbare groepen
Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Kleine werkgevers kunnen nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de premies die zij moeten afdragen vaak lager zijn dan de premiekorting. Waardoor ze geen recht hebben op het volledige bedrag. Een wetsvoorstel hiervoor ligt nu in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Harmonisatie Instrumenten Participatiewet regelt dat de hele doelgroep van de banenafspraak aanspraak kan maken op een no-riskpolis en/of mobiliteitsbonus. Ongeacht of iemand in de kaartenbak zit van het UWV of de gemeente. Het wetsvoorstel is het gevolg van nieuwe afspraken met sociale partners, gemeenten en UWV maatschappelijk overleg. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2016 ingaat.

Aanpak jeugdwerkloosheid
De aanpak jeugdwerkloosheid met onderwijsinstellingen, het UWV, gemeenten en werkgevers(organisaties) loopt door in 2016. Migrantenjongeren krijgen bijzondere aandacht. Het kabinet werkt vooralsnog samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad in een ‘buurtgerichte aanpak’. Doel is een betere voorbereiding in het onderwijs op de arbeidsmarkt. En om migrantenjongeren sneller aan het werk te helpen.

Actieplan 50pluswerkt
Het kabinet verlengt voor ouderen het actieplan 50pluswerkt. Het blijft ook in 2016 van kracht. Het doel is ouderen aan werk te helpen. Onder meer via scholingsvouchers, netwerktrainingen en een vergoeding voor begeleiding naar werk.

Armoede en schulden
Het kabinet heeft € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt om armoede en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil preventie en vroeg signaleren van armoede- en schuldenproblematiek stimuleren.

Speciale aandacht gaat uit naar de positie van kinderen. Het kabinet brengt de ervaringen met (vormen van) een kindpakket in kaart. Hierin zitten bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen. Het kabinet wil zo gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van het armoedebeleid.

AOW-leeftijd
Het kabinet heeft de AOW-leeftijd versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Een ruimere overbruggingsregeling in de AOW voorkomt dat mensen die zich niet konden voorbereiden, tegen een grote inkomensachteruitgang aanlopen. Bijvoorbeeld als zij gebruikmaken van een regeling die afloopt voordat zij hun nieuwe AOW-leeftijd bereiken. In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden.

ZZP
Het is belangrijk dat ook zzp’ers pensioen opbouwen. Zodat zij niet fors in inkomen achteruit gaan als ze met pensioen gaan. Tot nu toe moesten zzp’ers vaak eerst hun pensioen opmaken als ze een beroep deden op de bijstand. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarin onder voorwaarden vrijlating van het pensioenvermogen plaatsvindt. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd hier in 2015 al rekening mee te houden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief