Quotumwet moet extra banen voor mensen met een beperking waarborgen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld voor consultatie.

In het Sociaal Akkoord kwam het kabinet in april vorig jaar met de sociale partners overeen dat er in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet worden gerekend. Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking moet treden, ontstaat één regeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze wet.

Om er zeker van te zijn dat er de komende jaren ook voldoende banen beschikbaar komen maakte het kabinet hierover afspraken met werkgevers en werknemers. Bovenop de 100.000 toegezegde extra banen in het bedrijfsleven staat ook de overheid garant voor 25.000 banen voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.
Staatssecretaris Klijnsma is blij met de banenafspraak, maar kondigde wel aan dat zij “als stok achter de deur” een Quotumwet met sanctiemogelijkheden voorbereidt. De quotumverplichting voor bedrijven treedt in werking als blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd.

De internetconsultatie voor de Quotumwet duurt drie weken en loopt tot zaterdag 8 februari. De publicatie van de concept-tekst via internet gebruikt het kabinet als aanvulling op de bestaande manier van consulteren in het wetgevingsproces. Hierdoor krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Het concept ligt momenteel ook voor advies bij verschillende direct betrokken partijen.

Het definitieve voorstel voor de Quotumwet wordt voor het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief