SVB moet meer vaart zetten in organisatie gericht op toekomst

De kwaliteit en continuiteit voor het verzorgen van sociale uitkeringen als AOW en Kinderbijslag, is voor de korte termijn en bij het huidige overheidsbeleid bij SVB gewaarborgd. SVB moet wel meer vaart zetten in het voorbereiden van de organisatie op de toekomst. Dit staat in het rapport `Suwidienstverlening en de governance SVB’ van de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW is het onderzoek gestart mede omdat SVB in haar jaarverslag heeft aangegeven dat de organisatie onder druk staat. SVB voert naast de Suwidienstverlening (het verzorgen van sociale uitkeringen) meer taken uit, zoals de uitvoering van het trekkingsrecht PGB. Het onderzoek moest op twee vragen antwoord geven. Is de continuiteit en de kwaliteit van de Suwidienstverlening tijdens de uitvoering van andere, nieuwe, taken gewaarborgd? En voldoet de inrichting en werking van de governance van SVB aan de daaraan te stellen eisen?

De Inspectie stelt vast dat de continuiteit en kwaliteit van de Suwidienstverlening voor de korte termijn met het huidige overheidsbeleid geborgd is. Wel vindt zij dat er meer vaart noodzakelijk is in het voorbereiden van de organisatie op de toekomst. Daarbij wijst de Inspectie onder andere op de strategische herorientatie die vertraagd is, waardoor bijvoorbeeld niet helder is welke investeringen tussen nu en 2020 noodzakelijk zijn in IT en dienstverlening.

De Inspectie is van oordeel dat de inrichting van de governance (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, sturing en risicomanagement) voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Bij de werking ziet de Inspectie op onderdelen positieve ontwikkelingen, maar zij vindt een verdere ontwikkeling noodzakelijk, zeker op het gebied van de sturing en risicomanagement. Bij vernieuwingstrajecten en veranderopgaven moet SVB meer expliciteren welke analyses ten grondslag hebben gelegen aan keuzes, welke overwegingen en doelstellingen een rol hebben gespeeld bij keuzes, welke consequenties keuzes hebben en welke risico’s een rol spelen en dus beheerst moeten worden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief