SZW SUWI-jaarplannen 2015: Werk.nl als basis voor vergroting transparantie arbeidsmarkt

Op 22 december 2014 informeerde het ministerie van SZW de Kamer over de SUWI-jaarplannen 2015. Naar aanleiding van de motie van de leden Potters en Van Weyenberg staat hierin onder meer dat Werk.nl een goede basis biedt voor een landelijk, toegankelijk platform om het inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekende mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. In 2015 zet het ministerie in op onder meer verbetering van het matchingsprofiel, het vergroten van het aantal instanties dat gebruik maakt van Werk.nl, verbetering publiekprivate samenwerking tussen SUWI-organisaties en niet SUWI-organisaties en meer zoekmogelijkheden voor werkgevers en (private) intermediairs op Werk.nl.

Over de motie Potters en Van Weyenberg

Tijdens de behandeling van de ‘Invoering Participatiewet’ op 19 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van de leden Potters en Van Weyenberg. De motie verzoekt de regering in gesprek te gaan met UWV en gemeenten en afspraken te maken om het inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekende mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

Voor de uitvoering van de motie heeft SZW met vele partijen gesproken over vergroting van de transparantie op de arbeidsmarkt. Het zijn partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet SUWI en/of een rol spelen bij het realiseren van een match tussen werkzoekende mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers (OVAL, De Normaalste zaak, AWVN, ABU, VNG, UWV, FNV en VNO-NCW). Partijen onderschrijven het belang van transparantie en de beschikbaarheid van een landelijk, toegankelijk platform. Werk.nl biedt hiervoor een goede basis. Om een match tussen een potentiële kandidaat en werkgever tot stand te brengen is adequate dienstverlening middels een goed werkend matchingssysteem vereist. Het werkgeversservicepunt biedt daarnaast dienstverlening door zowel werkzoekenden als werkgevers te informeren en/of te adviseren en te ondersteunen bij het matchen op vacatures.

Acties 2015

In 2015 wil SZW vergroting van transparantie bereiken door:

  • Verbetering van het matchingsprofiel: in het CV van werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) op Werk.nl moeten zowel ‘harde’ factoren (kennis, competenties, vaardigheden) als ook ‘zachte’ informatie (houding, gedrag en motivatie) in het profiel staan. SZW heeft aan UWV gevraagd te bezien of dit realiseerbaar is. 
  • Vergroting aantal instanties dat gebruik maakt van Werk.nl: ook gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun werkzoekenden geregistreerd staan op Werk.nl. Dit laatste heeft de staatssecretaris zowel tijdens het bestuurlijk overleg met de Programmaraad als op de Wethoudersmiddag van 12 december jl. onderstreept. Eveneens zal zij de 35 wethouders van de centrumgemeenten begin volgend jaar een brief sturen waarin zij hen oproept de transparantie te bevorderen en daarvoor samenwerking te zoeken met alle relevante partijen in de regio. 
  • Verbetering publiekprivate samenwerking tussen SUWI-organisaties en niet SUWI-organisaties, zoals Stichting MEE, zorginstanties en (praktijk)scholen: in het kader van publiekprivate samenwerking in de regio (met name het vormgeven daarvan) voert UWV op dit moment onderzoek uit naar achtergronden van regionale verschillen van arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten. 
  • Kenbaar maken van taken in plaats van vacatures: door een aantal gesprekspartners leeft de vraag wat werkgevers (en (private) intermediars) naast de vraag naar personeel kunnen bieden. Als suggestie werd genoemd dat werkgevers taken voor mensen met een beperking kunnen creëren en kunnen aanbieden, waardoor mogelijk nieuw werk ontstaat voor mensen met een beperking. 
  • Warme overdracht: voor werkgevers en (private) intermediairs is het belangrijk toegang te krijgen tot informatie. Om dit te verbeteren voert UWV in mei volgend jaar een release uit die het voor werkgevers mogelijk maakt geschikte vacatures voor de doelgroep banenafspraak online aan te bieden. Diezelfde release maakt het voor werkgevers mogelijk actief te zoeken naar geschikte kandidaten, mits de werkzoekende heeft aangegeven op werk.nl gevonden te willen worden.

Overige afspraken

In de aanbiedingsbrief aan de Kamer leest u meer afspraken, goede praktijkvoorbeelden en acties zoals de oproep aan wethouders om afspraken met UWV te maken over zowel het gebruik van Werk.nl als het vergroten van het inzicht in de talenten en vaardigheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Bron: samenvoordeklant.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief