Taakdelegatie nu en in de toekomst

In het verleden heeft het bestuur van de RNVC, dé beroepsvereniging van casemanagers, zich kritisch uitgelaten over taakdelegatie, de verlengde armconstructie, waarbij de casemanager taken overneemt van de bedrijfsarts. Nu, ruim een jaar later, vinden wij het tijd om de balans opnieuw op te maken.

Wat is taakdelegatie?
Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over. Hierbij valt te denken aan opvragen van relevante gegevens en het inschakelen van andere deskundigen in het re-integratietraject. Dit geschiedt altijd onder toezicht van de bedrijfsarts.

Het voordeel
Nederland kent een nijpend tekort aan bedrijfsartsen. Taakdelegatie kan hier deels een oplossing voor bieden. Daarnaast kan door taakdelegatie de relatie tussen casemanager en de werknemer met arbeidsbeperking hechter worden. Dat kan het resultaat, de werknemer aan het werk krijgen, ten goede komen.

Het nadeel
Het gevaar bestaat dat de casemanager gaat functioneren als ‘semi-arts’ waarbij ook de grenzen van de privacy van de werknemer in het geding komen. Bovendien kan de veranderende inhoud van het gesprek met de werknemer er toe leiden dat de focus gaat liggen op de medische beperkingen in plaats van de arbeidsmogelijkheden. En dan kan het resultaat wel eens minder zijn!

Twee rollen
Door taakdelegatie kan de casemanager twee rollen vervullen: de rol van de gedelegeerde van de bedrijfsarts en de rol van de gedelegeerde van de werkgever. Het is de vraag of deze rollen gelijkertijd, in één casus door dezelfde casemanager kunnen worden vervuld. De meningen hierover verschillen. Het is echter duidelijk dat de kwalitatieve uitvoering van casemanagement in de verlengde armconstructie optimaal moet zijn. Het gevaar van vermenging van de twee rollen is aanzienlijk en dit kan ten koste gaan van zowel de reputatie van de bedrijfsarts als ook die van de registercasemanager.

De afweging
Naar onze overtuiging gaat taakdelegatie een vaste plek veroveren in het samenspel tussen bedrijfsarts, casemanager en werknemer. Het is dan ook zaak om de nadelen van taakdelegatie zo veel mogelijk te beperken. En gelukkig zijn daar mogelijkheden toe. Kennis en vaardigheden vergroten is hierbij de belangrijkste factor. De eerste kopstudie, die Rccm® of Crov® de specifieke vaardigheden voor taakdelegatie bij brengt, is een feit. Wij zijn daar erg blij mee en kunnen ons voorstellen dat meer opleidingen volgen.

Daarnaast is het natuurlijk ook van groot belang dat er goede contracten ten grondslag liggen aan taakdelegatie en dat het ondersteund wordt door de goede protocollen en vragenlijsten. Ook hierbij is bescherming van privacy van eminent belang en is adequate en goed afgeschermde IT-tooling noodzaak. Ook deze expertise is reeds ontwikkeld en bijvoorbeeld de NVAB heeft al enige jaren geleden een leidraad voor taakdelegatie geschreven.

Een apart register?
Binnen de RNVC kennen wij de titels Rccm® en Crov®. Deze titels staan voor kwalitatief hoogwaardige casemanagers die ethisch juist handelen, hun vakkennis bijhouden en met elkaar het vak van casemanager op een hoog professioneel niveau uitoefenen. Gelukkig zien wij dat dit ook steeds meer erkend wordt. Arbodiensten, verzekeraars en (grote) bedrijven vragen specifiek om deze, gekwalificeerde casemanagers.

Als bestuur zijn wij huiverig om voor vervolg/deelopleidingen aanvullende registers te verbinden. Dit zorgt voor ‘verwatering’ van de huidige kwaliteitskenmerken. Daarnaast is naar onze overtuiging inherent aan een titel dat deze specifieke vakbekwaamheid bijgehouden wordt en periodiek getoetst wordt. Anders is zo’n register en titel van generlei waarde.

Vooralsnog hebben wij daarom besloten geen aparte aantekening/titel aan de kopstudie taakdelegatie te verbinden. Wij blijven echter wel nauwlettend de ontwikkeling volgen en vinden vanzelfsprekend ook de mening van onze leden belangrijk. Die gaan wij binnenkort hierover consulteren.

Conclusie
Het vak casemanager is flink in beweging. Taakdelegatie kan hier een positieve bijdrage toe leveren mits zorgvuldig en met deskundigheid uitgevoerd. De RNVC volgt deze ontwikkeling nauwgezet en zal alles doen om het kwaliteitskeurmerk, dat Rccm® en Crov® nu betekent, ook van toepassing te laten zijn als er binnen taakdelegatie gewerkt wordt.

Auteur: Arend Jansen, bestuurslid RNVC. Bij de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers zijn case- en caremanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op Post Bachelor niveau of de opleiding Regie op verzuim hebben afgerond. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het gebruik van de titel Rccm® en Crov®. Bij de RNVC bestaat ook de mogelijkheid om als student lid of belangstellend lid ingeschreven te staan, voor mensen die studeren of hebben gestudeerd binnen het vakgebied op tenminste HBO niveau.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief