UWV ontvangt minder WIA-aanvragen

In 2012 heeft het UWV bijna 34.000 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend; 27.000 WGA en bijna 7.000 IVA. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg met bijna 23.400 (16.500 WGA-uitkeringen en 6.900 IVA-uitkeringen) tot in totaal 161.700. In vergelijking met 2011 stijgt het totaal aantal WGA-uitkeringen met 16% en het aantal IVA-uitkeringen met 19%.

De stijging van het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is volgens het UWV deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Maar ook aanloopeffecten van de WIA spelen volgens de uitvoerder een rol. Zo groeide in 2012 wederom het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en ex-WAO’ers die nu een beroep op de WIA doen. Wel is het aantal WIA-aanvragen in 2012 voor het eerst afgenomen; met 4% af tot 58.500. Van de na beoordeling 31.800 (2011: 33.900) toegekende aanvragen vallen er 8.900 (8.900) onder de categorie WGA deels arbeidsongeschikt; 16.200 (17.400) onder de categorie WGA volledig arbeidsongeschikt en 6.700 (7.500) onder de categorie IVA.

Het totaal aantal door het UWV uitgevoerde sociaal-medische beoordelingen is vorig jaar teruggelopen van 81.300 tot 79.800, het aantal herbeoordelingen is echter fors toegenomen, van 19.600 tot 27.600. Het UWV toetste in 2012 47.500 re-integratieverslagen tegenover 48.200 een jaar eerder.

Hogere uitstroom Ziektewet

Per 1 januari 2012 is de beslistermijn voor de WIA teruggebracht van 10 naar 8 weken. Ondanks dat wist het UWV 89% van de WIA-beschikkingen op tijd af te geven. Een jaar eerder was dat, bij een langere beslistermijn, nog maar 81%. In een toelichting zegt het UWV in het bijzonder aandacht te hebben besteed aan het beperken van de instroom in de WIA, waarbij de focus lag op arbeidsparticipatie en een hogere uitstroom bij de Ziektewet (ZW). De uitstroom van uitkeringsgerechtigden binnen 104 weken Ziektewet is met 1% afgenomen tot 91%.

Meer werk met minder mensen

De uitvoeringstaken van het UWV worden bemoeilijkt door de uitwerking van een reeks bezuinigingsmaatregelen. Zo is het budget voor de uitvoeringskosten tussen 2005 en 2015 met ongeveer € 1,1 miljard afgenomen van ruim € 2,6 miljard naar ruim € 1,5 miljard (herrekend naar het prijspeil van 2012). Tot en met 2012 is er een besparing van in totaal € 870 miljoen gerealiseerd en is er dus nog zo’n € 230 miljoen te gaan. De besparing betreft voor een belangrijk deel personeelskosten. De personeelsreductie gedurende de periode 2005 tot en met 2012 bedraagt maar liefs 27%. Dat staat gelijk aan bijna 6.000 fte. “Dit is verreweg de grootste reductie van personeel in de hele Nederlandse publieke sector. De komende jaren verdwijnen er nog eens duizenden arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd moeten we steeds weer klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen”, aldus het UWV in een toelichting. De overheid heeft in 2012 wel budget vrijgemaakt om het grotere werkaanbod als gevolg van de economische crisis te kunnen opvangen. Hiermee heeft het UWV bijna 700 extra, veelal boventallig verklaarde, medewerkers kunnen inzetten. Naast eerder genoemde bezuinigingen op de uitvoeringsbudgetten moet UWV tussen 2012 tot 2018 nog eens € 489 miljoen aan bezuinigingen zien te realiseren. Hierbij speelt vooral de digitalisering van de uitvoering een belangrijke rol.

Bron: AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief