Voorlopige bijstandsbudgetten 2016 voor gemeenten vastgesteld

Op basis van berekeningen door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de budgetten vastgesteld die gemeenten in 2016 krijgen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Ten opzichte van 2015, toen voor het eerst gebruik werd gemaakt van een nieuw verdeelmodel, zijn de verschuivingen minder groot.

Bij de verdeling van de bijstandsbudgetten wordt met ingang van 1 januari 2015  gebruik gemaakt van een nieuw type verdeelmodel. In dit model wordt gekeken naar kenmerken van de plaatselijke bevolking die de kans op bijstandsaanvragen beïnvloeden. Dan gaat het bijvoorbeeld om type huishoudens verdeeld naar gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding en het wel of niet hebben van gezinsleden met een arbeidsbeperking. De helft van het budget wordt gebaseerd op de daadwerkelijk verstrekte uitkeringen in de voorbije jaren.

Toereikend budget
Uitgangspunt in de hele systematiek is dat voor alle gemeenten samen een toereikend budget wordt vastgesteld. Voor 2016 gaat het om 5,6 miljard euro die over alle gemeenten wordt verdeeld, een kleine stijging van 23 miljoen euro ten opzichte van dit jaar. Dat komt omdat ondanks de voorzichtig herstellende economie toch volgend jaar rekening wordt gehouden met een groei van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de Participatiewet op 1 januari van dit jaar in werking is getreden waardoor de groep bijstandsgerechtigden is vergroot.

Het definitieve budget voor 2015 is 83,2 miljoen euro hoger dan het voorlopige budget 2015 dat gemeenten toebedeeld hadden gekregen.

Verschuivingen
In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zijn een aantal  verbeteringen in het nieuwe verdeelmodel aangebracht ten opzichte van het model voor dit jaar. Zo zijn arbeidsmarkt-indicatoren toegevoegd als bevolkingsgroei, het aandeel WW-ontvangers en is een verdere uitsplitsing aangebracht naar sociale en particuliere huurwoningen. Dit leidt logischerwijs tot budget-verschuivingen. Van alle gemeenten ontvangt 37% een kleiner budget en bij 63% van de gemeenten valt het budget ten opzichte van 2015 hoger uit.

Na overleg met de VNG heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder dit jaar besloten om het financiële risico voor gemeenten te verkleinen. Hierdoor kan het tekort dat een gemeente voor eigen rekening moet nemen voor de verstrekking van uitkeringen nooit meer zijn dan 7,5% van het totale budget.

De Rfv heeft in zijn advies aangegeven dat, gegeven het overgangregime en de vangnetregeling, de uitkomsten voor 2016 aanvaardbaar zijn en spreekt van een verdere verbetering van de verdeelsystematiek ten opzichte van het vorig jaar geïntroduceerde verdeelmodel. Staatssecretaris Klijnsma: “Ik vond en vind het belangrijk om het verdeelmodel met alle betrokken partijen verder te vervolmaken”. Met de VNG is afgesproken dat de nieuwe verdeelsystematiek in het voorjaar van 2016 wordt geëvalueerd.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief