Wat gebeurt er met de Centrale Raad van Beroep?

Minister Plasterk is voornemens om de bestuursrechtspraak te reorganiseren. In het wetsvoorstel ‘Splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’  worden de taken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onderverdeeld bij vier gerechtshoven, waarbij er de mogelijk tot beroep in cassatie bij de Hoge Raad bestaat.

Kritiek
De afschaffing van de CRvB betekent een aanzienlijke wijziging voor procedures met betrekking tot de werknemersverzekeringen en de bijstand. De CRvB heeft geopperd om de kwaliteit- en kennisinfrastructuur, die nu bij de CRvB aanwezig is, te handhaven. Hierop heeft de regering geantwoord dat het aantal zaken bij CRvB voldoende substantieel is om de kwaliteit bij de vier gerechtshoven te waarborgen. Op het gebied van het fiscale bestuursrecht blijkt dit geen probleem te zijn, bij een minder aantal zaken.

Kritiek is geuit op het wetsvoorstel dat de verdeling van de rechtsmacht over de vier gerechtshoven volgens de algemene regels van relatieve competentie de rechtseenheid in het socialezekerheidsrecht en ambtenarenrecht niet meer kan worden verzekerd op het niveau van de hoogste feitelijke instantie. De regering stelt dat de waarborg van rechtszekerheid van de Hoge Raad miskend wordt.

Er zijn volgens de regering geen dwingende redenen om voor zaken op het terrein van het socialezekerheidsrecht en het ambtenarenrecht een andere werkwijze te volgen dan voor bijvoorbeeld zaken op het terrein van het belastingrecht.

In reactie op de kritieken, dat de wijziging ten koste van de afhandeltijd afgaat, heeft de regering voorgesteld een voorziening op te nemen. Onder andere het UWV en de SVB hebben in hun advies nadrukkelijk gewezen op het risico van verlenging van de procedures. Rechtbanken en gerechtshoven krijgen de mogelijkheid de Hoge Raad een prejudiciële vraag te stellen over belangrijke rechtsvragen.

Goed plan
Ik sta niet negatief tegenover het voorstel. In de huidige procedure kent de wetgeving inzake de werknemersverzekeringen de mogelijk van cassatie bij de vraag of er wel of geen sprake is van een werknemer. Zoals de Hoge Raad in haar advies heeft aangegeven sluit de wetgeving aan bij het huidige takenpakket, dat reeds een deel van de sociale zekerheid en het gehele arbeidsovereenkomstenrecht omvat. Ik meen dat het een verbetering is dat deze wetgeving onder de hoede van een rechtsorgaan, de Hoge Raad, zal gaan vallen.

Auteur: mr. Erwin Trager, Jurist Sociale Zekerheid bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief