Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De ambitie zoals die is vastgelegd in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen van 25,5 uur – 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid – zouden moeten zijn gerealiseerd. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord hier lag op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 96.000.

Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.

Wsw-detacheringen

De toename van het aantal banen is zowel terug te zien in formele dienstverbanden als bij de zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Bij werkgevers in de marktsector nam het aantal formele dienstverbanden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met bijna 10.000 toe. Bij de overheid is sprake van een afname van het aantal formele dienstverbanden. Dat komt omdat de regeling voor wiw- en id-banen sinds 2004 is opgeheven. Sindsdien zijn er dus geen nieuwe mensen meer die op deze gesubsidieerde banen terecht komen en is er alleen nog uitstroom.

Inleenverbanden blijken een vaak gebruikt en succesvol middel om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Mede op verzoek van de Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche en sociale werkvoorziening tellen de zo ontstane banen mee bij de werkgever waar uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers uit de sociale werkbedrijven (sw) daadwerkelijk aan de slag zijn.

Van de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om Wsw-detacheringen. “Deze verschuiving van de sw-bedrijven naar banen bij een reguliere werkgever draagt bij aan de doelstelling van het kabinet dat zoveel mogelijk mensen met een beperking in een reguliere baan kunnen gaan werken”, schrijft staatssecretaris Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer.

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat verder opvalt is dat de banengroei deels ook wordt veroorzaakt doordat niet alleen mensen die aan de slag zijn via Wsw-detacheringen, maar bijvoorbeeld ook Wajongers meer uren per week zijn gaan werken.  “De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025”, schrijft Klijnsma in een toelichting op de eerste meting. “Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt.”

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief