Wetsvoorstel modernisering Ziektewet is aangenomen

Op 2 oktober 2012 is het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, de Wet Bevaza, door de Eerste Kamer na stemming aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en D66 stemden voor.

Wat betekent dit voor werknemers?

Voor zieke werknemers met een tijdelijk contract wordt onder andere de duur van de Ziektewetuitkering op basis van het laatst verdiende loon afhankelijk van het aantal jaren dat zij gewerkt hebben. Deze maatregel wordt op verzoek van de Eerste Kamer uitgesteld tot 1 januari 2014. In deze uitstelperiode wordt gezocht naar een alternatief, want het feit dat een uitkeringsgerechtigde na de loongerelateerde uitkeringsperiode terugvalt op 70 procent van het minimumloon vindt de kamer niet acceptabel.

Wat betekent dit voor werkgevers

Voor werkgevers betekent dit vanaf 2014 premiedifferentiatie in het publieke bestel voor de Ziektewet en de WGA:

  • Sectorale premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (<10 maal de gemiddelde loonsom = € 302.000 in 2012);
  • Een combinatie van sectorale en individuele premiedifferentie voor middelgrote werkgevers (>10 en <100 maal de gemiddelde loonsom);
  • Individuele premiedifferentiatie voor grote werkgevers (>100 maal de gemiddelde loonsom = € 3.020.000 in 2012).

Werkgevers krijgen hierbij de keuze tussen een premie in het publieke bestel dan wel het ZW eigen risicodragerschap (met private herverzekering).

Registreer nu alle ziek uit dienstmeldingen en volg de re-integratie

Hoewel deze financiële prikkel voor werkgevers pas per 2014 ingaat, is het van belang voor werkgevers om alle ziek uit dienstmeldingen nu al goed te registeren en de re-integratie van deze groep te volgen. De toerekening van de uitkeringen aan de werkgevers zal namelijk plaatsvinden conform de WGA. Dit houdt in dat UWV de Ziektewet uitkeringen van twee kalenderjaren daarvoor (dus 2012!) doorrekent in de premie.

Werkgevers kunnen tot 2016 echter nog niet kiezen voor het eigen risicodragerschap WGA flex-werknemers.

Advisering WGA eigenrisicodragerschap: doorbelasting totale WGA lasten (vast en flex personeel) vanaf 2016

Vanaf 2016 krijgen alle werkgevers één premie gepresenteerd voor zowel de WGA lasten van vast personeel alsook de WGA lasten van flex-werkers: de totale WGA lasten. Neem dit mee in uw afweging WGA eigenrisicodragerschap

Is een werkgever al eigenrisicodrager voor de WGA dan zal er vanaf 2016 dus sprake moeten zijn van een aanvullende garantieverklaring (verzekering). De werkgever kan er ook voor kiezen om terug te gaan keren naar UWV. Hij blijft dan wel verantwoordelijk voor bestaande WGA lasten (de zogenaamde staartlasten). Deze lasten (uitlooprisico) blijven gedekt door de private verzekering.

Werkgevers die nog in het publieke bestel zitten krijgen dan te maken met of een sectorpremie of een gedifferentieerde premie voor de totale WGA lasten. Zij kunnen er op hun beurt voor kiezen om eigenrisicodrager voor de totale WGA lasten te worden en dit te onder te brengen bij een verzekeraar.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Support.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief