Zieke werkneemster vernietigt beëindigingsovereenkomst

Een zieke werkneemster werd als gevolg van een reorganisatie bij haar werkgever boventallig. Haar werkgever stelde aan haar voor om af te zien van een ontslagprocedure bij het UWV en de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen door middel van een zogeheten beëindigingsovereenkomst.

Daar stemde de werkneemster mee in. Vervolgens werd na het einde van de arbeidsovereenkomst een Ziektewet-uitkering aan haar geweigerd door het UWV op grond van een benadelingshandeling.

Benadelingshandeling in de Ziektewet
Een arbeidsgeschikte werknemer die instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, behoudt in beginsel zijn recht op een WW-uitkering. Wel is daarvoor vereist dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden op initiatief van de werkgever en dat daarvoor geen dringende reden (voor ontslag op staande voet) bestaat.

Daarentegen heeft de arbeidsongeschikte werknemer die instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, in beginsel géén recht op een uitkering. Vanwege zijn arbeidsongeschiktheid komt hij niet in aanmerking voor een WW-uitkering, waardoor hij is aangewezen op een Ziektewet-uitkering. Die uitkering zal echter door het UWV worden geweigerd als blijkt dat de werknemer zonder deugdelijke grond heeft ingestemd met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, of daartegen geen verweer heeft gevoerd. Dat wordt in de Ziektewet aangemerkt als een benadelingshandeling.

Dwaling
In deze zaak nam het UWV een benadelingshandeling aan, omdat de werkneemster had ingestemd met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. De werkneemster vond dat zij daarover niet was geïnformeerd door haar werkgever voorafgaand aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst en stelde dat zij die overeenkomst niet zou zijn aangegaan, als haar werkgever haar wel daarover had ingelicht. Zij beriep zich tegenover haar werkgever op dwaling en vernietigde de beëindigingsovereenkomst. De werkgever hield echter vast aan de beëindigingsovereenkomst en de werkneemster startte daarop een kort geding.

Oordeel van de rechter
De kantonrechter stelt eerst vast dat de werkneemster door de werkgever niet was geïnformeerd over de gevolgen van het instemmen met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst voor haar recht op een uitkering. De werkgever had weliswaar een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin zieke werknemers is afgeraden om in te stemmen met de beëindiging van hun arbeidsovereenkomsten, maar de werkneemster kon die bijeenkomst niet bijwonen vanwege haar ziekte. De werkgever had daarnaast een brief met algemene informatie naar alle boventallige werknemers gestuurd, maar daarin was niets vermeld over de gevolgen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden voor een zieke werknemer.

De kantonrechter overweegt voorts dat van de werkneemster niet in redelijkheid kon worden verwacht dat zij uit zichzelf (dus zonder daarover te zijn geïnformeerd) op de hoogte is van de mogelijke consequentie van een beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden voor haar recht op een Ziektewet-uitkering. Uit de eisen van goed werkgeverschap volgt dat de werkgever de werkneemster daarover behoorlijk en volledig moet informeren.

De rechter komt tot de conclusie dat de werkneemster zich met succes op dwaling heeft beroepen en wijst haar vordering tot doorbetaling van het loon toe.

Conclusie
Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat een werkgever een zieke werknemer behoorlijk en volledig moet informeren over de gevolgen van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst voor het recht op een Ziektewet-uitkering. Doet de werkgever dat niet en kan die werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst geen aanspraak maken op een uitkering, dan is de kans groot dat die werknemer zich met succes op dwaling kan beroepen en zo de beëindigingsovereenkomst kan vernietigen, waardoor de arbeidsovereenkomst herleeft en de werkgever weer verplicht wordt het loon te betalen en de werknemer te re-integreren.

Bron: SRK Rechtsbijstand

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief