Trends in ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in Nederland is gedaald van 7% in 1990 naar 4,2% in 2010. Sinds 2007 is het ziekteverzuimpercentage vrijwel onveranderd. Personen die onder de Ziektewet vallen omdat ze geen werkgever (meer) hebben of omdat ze een uitzonderingsgroep vormen voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft, tellen niet mee in de berekening van het ziekteverzuimpercentage. Hun aandeel is onder meer door de ongunstige economische situatie toegenomen. Wanneer rekening wordt ge houden met het verzuim van deze groep zou het landelijk verzuimpercentage dus hoger uitvallen.

Ouderen verzuimen meer dan jongeren

Het verzuim verschilt tussen groepen werknemers. Ten eerste verzuimen ouderen meer dan jongeren. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan het feit dat gezondheidsproblemen toenemen met de leeftijd. Ouderen verzuimen vooral langer; de frequentie is juist lager dan bij jongeren. Anders dan de algemene trend daalt het verzuim van 55-plussers de laatste jaren niet. Een verklaring kan zijn dat de mogelijkheden voor vervroegde
uittreding voor mensen met een zwakkere gezondheid zijn ingeperkt.

Vrouwen verzuimen meer dan mannen

Ten tweede ligt het ziekteverzuim van vrouwen in de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger dan dat van mannen. Verschillen in arbeidsomstandigheden, in de aard van de klachten en in de verzuimbegeleiding spelen hierbij een rol. In vergelijking met begin jaren negentig zijn de verschillen in verzuim tussen mannen en vrouwen afgenomen.
Laag opgeleiden verzuimen meer dan hoogopgeleiden. Ten derde is het verzuim onder laagopgeleiden relatief groot. Dit is voor een groot deel te verklaren door hun slechtere gezondheid, die te maken heeft met slechtere werkomstandigheden, een minder gezonde leefstijl en slechtere woonomstandigheden.
Werknemers met vast contract verzuimen meer dan werknemers met flexibel contract
Tot slot verzuimen werknemers met een vast contract meer dan werknemers met een flexibel contract. Een verklaring kan zijn dat flexwerkers over het algemeen jonger en dus gezonder zijn, maar ook het feit dat ze niet verzekerd zijn van een baan.

Psychische klachten

Het aandeel van psychische klachten, overspannenheid en burn-out als oorzaak van verzuim is de afgelopen jaren afgenomen. Wel leiden psychische klachten nog steeds tot het meest langdurige verzuim en ze zijn daarom naast klachten aan het bewegingsapparaat een van de grootste veroorzakers van verzuim.

Minder werkgebonden verzuim

Werkgebonden verzuim is de afgelopen jaren geleidelijk minder geworden. In 2010 is 23% van het ziekteverzuim hoofdzakelijk of gedeeltelijk werkgebonden.

Bron: Occure BV/SCP

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief