Verbond van Verzekeraars: “Baseer premie op feitelijke instroom WGA”

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de WGA-markt. In 2014 is het aantal eigenrisicodragers namelijk voor het eerst sinds de invoering van de WIA fors gedaald. Het Verbond ziet als belangrijke oorzaak de huidige systematiek, waarin privaat verzekerde werkgevers terug kunnen treden bij het UWV tegen een minimumpremie.

Het UWV is verplicht nieuwkomers die hun WGA-arbeidsongeschiktheidsrisico willen verzekeren tegen een minimumpremie te verwelkomen. Het risicoprofiel speelt hierbij geen rol. Lopende uitkeringen, die voor rekening van een verzekeraar komen, tellen niet mee voor het UWV. Een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt raakt, wordt vervolgens pas in 2018 meegenomen in de premie. Hierdoor kunnen werkgevers wiens medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt, de uitkeringen voor deze medewerkers bij de private verzekeraar achterlaten en voor een minimale premie terugkeren naar het UWV.

Te groot verschil

Het grote verschil in minimumpremie heeft ertoe geleid dat het aandeel eigenrisicodragers in loonsom in 2014 is gedaald naar grofweg het niveau van 2010. Er keerden achtduizend werkgevers terug naar het UWV, terwijl er minder dan driehonderd werkgevers eigenrisicodrager werden. Het Verbond heeft vervolgens intermediairs gevraagd naar de beweegredenen van werkgevers om terug naar het UWV te stappen. Ook zij wezen naar het grote verschil in minimumpremie als belangrijke oorzaak. Dat verschil is volgens intermediairs zo groot dat aspecten als regie in eigen hand houden en bewustwording van de kosten van arbeidsongeschiktheid nauwelijks meer relevant zijn.

In gesprek met ministerie

De minimumpremie leidt volgens het Verbond tot een verstoring van de concurrentie tussen publiek en privaat op oneigenlijke gronden. Niet de concurrentie staat centraal in overwegingen van werkgevers, maar de financiële korte termijneffecten die uitgaan van verschillende dekkingssystemen. Gevolg is dat de concurrentiepositie van verzekeraars onder druk komt te staan. En omdat de directe relatie tussen verzekeraar en werkgever verdwijnt, wordt effectieve re-integratie binnen de WGA ook bemoeilijkt, terwijl dit juist een van de uitgangspunten van de WIA was. Het Verbond is hierover dan ook in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: VvV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief