Naleving Rechtmatige Zorg (3×3 aanpak)

3×3 aanpak: Beleid, Uitvoering en Opleidingen

Gemeenten hebben hun fraudeaanpak en controle op rechtmatigheid tot dusver 1D ingestoken, met name rondom de Participatiewet. Met de nieuwe Wmo- en Jeugdtaken is het speelveld nu uitgebreid. Dit vraagt om een integrale 3D-aanpak.

Er zijn twee leveringsvormen, Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB). Beiden vragen hun eigen aanpak. Er zijn daarmee ook twee belangrijke doelgroepen: de zorgaanbieders van ZIN en anderzijds de cliënten, de PGB-houders. Beide doelgroepen vragen een andere aanpak.

Welke vraagstukken hebben gemeenten?

 • Ontwikkelen van 2D of 3D beleid op dit thema
 • Implementatie van de cirkel van naleving
 • Controle op rechtmatigheid Wmo (zorg in natura en PGB)
 • Controle op rechtmatigheid Jeugdzorg (zorg in natura en PGB)
 • Uitvoeren van heronderzoeken
 • Afdoening bestandscontroles en/of casussen
 • Opleiding van medewerkers

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Er zijn nieuwe doelgroepen, uitkeringen en voorzieningen. Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is belangrijk voor gemeenten, maar is nog geen integraal onderdeel van de dienstverlening.

Hiervoor staat een integrale en gezamenlijke aanpak door de gehele keten centraal, van preventie, tijdig signaleren en corrigeren tot passende handhaving bij overtredingen. Met de nieuwe taken is de reikwijdte en het belang van handhaving groter geworden. Juist om de belangen van kwetsbare burgers te beschermen, zijn fraudepreventie en handhaving cruciaal.

SV Land ondersteunt gemeenten met de 3×3-aanpak

De 3×3-aanpak van SV Land betrekt alle 3D’s en omvat de 3-hoek: Beleid, Uitvoering en Opleidingen. We bieden dit integraal aan of als afzonderlijke onderdelen. De aanpak gaat over de grenzen van de drie relevante wetten heen en speelt in op vraagstukken in organisatie op verschillende niveaus.

Beleid en advies

 • Advies, project- en procesbegeleiding. Bijvoorbeeld bij het integreren van de cirkel van naleving of het op orde brengen van bedrijfsvoering
 • Uitvoeren van een quick scan. Hoever is de gemeente in de organisatie van de cirkel van naleving? Wat is er wel en wat moet nog verder ontwikkeld worden?
 • Bijvoorbeeld het opstellen van een integraal handhavingsplan
 • Bijvoorbeeld begeleiding casuïstiekbesprekingen.

Uitvoering

 • Ondersteuning in de uitvoering. Denkt u aan het afhandelen van casussen, bestandsonderzoeken, uitvoeren van bijzonder onderzoek, uitvoering van hercontroles.
 • Het leveren van Projectleiders

Opleidingen

 • Opleidingen, bijvoorbeeld training van handhavers, Wmo-consulenten en sociale wijkteams
 • Workshops, bijvoorbeeld voor bewustwording en bijeenbrengen perspectieven