Quickscan Toezicht Wmo en Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Veel gemeenten keren een flink bedrag uit aan zorgaanbieders uit pgb-budgetten van burgers die onder één van deze twee regelingen vallen. Echter: het toezicht hierop is niet altijd goed geregeld.

In de afgelopen jaren is gebleken dat een gebrek aan toezicht en handhaving frauderende zorginstellingen in de kaart speelt. Gevallen van grootschalige “PGB-fraude” halen steeds vaker de krantenkoppen.

Gevallen van grootschalige “PGB-fraude” halen steeds vaker de krantenkoppen.

De aanpak van zorgfraude is vaak complex omdat het om grote bedragen gaat en omdat de fraude vaak goed georganiseerd is. U wilt de fraude aanpakken, maar ook de belangen van de kwetsbare burger in het oog houden en ook voorkomen dat u als gemeente negatief in het nieuws komt.
SV Land kan gemeenten praktisch op weg helpen met de dienst “Quickscan Toezicht Wmo en Jeugdwet”. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

Stap 1: Inventarisatie

Staat uw gemeente feitelijk aan het begin van het voorkomen van onrechtmatigheden binnen de Jeugdzorg en Wmo-keten? Dan vraagt u zich wellicht af:

  • Waar staan we als gemeente nu?
  • Wat moeten we gaan organiseren?
  • Wat is ervoor nodig om toezicht en handhaving goed in te richten?

Om hier een goed en gedegen advies over te kunnen geven, voeren wij een inventarisatie uit binnen uw gemeente, middels het voeren van enkele gesprekken en het opvragen en beoordelen van relevante (beleids-)stukken.

We gaan kijken hoe het toewijzings- en uitvoeringsproces nu is ingericht als het gaat om zorg in natura (ZIN) en PGB. Denkt u daarbij aan toegang, onderzoek en indicatie, administratie en controle of toezicht. Met andere woorden: hoe ziet de keten van toezicht en handhaving er op dit moment uit?

Deze inventarisatie kost slechts enkele weken en zorgt ervoor dat u direct een helder beeld hebt van de huidige situatie en de te nemen stappen.

Stap 2: Plan van Aanpak

Onze bevindingen en adviezen worden uiteindelijk in een concreet Plan van Aanpak verwoord.

Dit Plan van Aanpak bevat onder meer de volgende componenten:

  • Quickscan van het ambitieniveau van uw gemeente op het gebied van handhaving en naleving binnen de Wmo en Jeugdwet.
  • Wat is er nodig op het gebied van visie en beleid, regelgeving, instrumenten, uitvoering, kennis en vaardigheden?
  • Is er samenwerking met regionale partners nodig en / of mogelijk?
  • Concrete adviezen over wat er binnen uw organisatie nodig is. Bijvoorbeeld het opstellen van een handhavingsplan, het inrichten van een fraudemeldpunt en het trainen en opleiden van uw medewerkers op het herkennen en aanpakken van fraude.

Dankzij onze ruime ervaring bij tientallen gemeenten (van verschillende grootte) in heel Nederland kunnen wij u snel en doeltreffend op weg helpen. Naar verwachting zal de doorlooptijd van deze quickscan vanaf de eerste interviews tot de oplevering van het Plan van Aanpak maximaal tussen de 4 en 6 weken liggen.

Stap 3 (optioneel): Ondersteuning bij implementatie

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook in de fase daarna, ondersteunen bij het uitvoeren van de -in het Plan van Aanpak beschreven- maatregelen en activiteiten. Onze manier van werken staat beschreven in de dienst Naleving Rechtmatige Zorg (3×3 aanpak).

U kunt er echter ook voor kiezen om de volgende fase in uw gemeente zelf ter hand te nemen. De keuze is aan u.

Wilt u meer informatie over deze dienst van SV Land? Neem hiervoor contact op of bel/mail met Tjerk Moraal, Manager Sociaal Domein. Tjerk is bereikbaar op telefoonnummer 06-41009775 of  per mail via tmoraal@svland.nl.