Tozo fraude, Tozo controle en Tozo handhaving

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen die inkomensverlies lijden door de maatregelen rondom het coronavirus. Van deze regeling is enorm veel gebruik gemaakt. Echter: hoe controleert u als gemeente dat deze uitkering rechtmatig is verstrekt?

De eerste tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo 1) werd direct het begin van de coronacrisis ingesteld door het kabinet en liep tot 31 mei 2020. Deze eerste overbruggingsregeling werd gevolgd door Tozo 2 (1 juni tot en met 30 september 2020). In deze regeling speelde ook het inkomen van de aanvrager en de partner een rol.

Per 1 oktober 2020 konden ondernemers aansprak maken op de  Tozo 3 regeling, die loopt tot 31 maart 2021. Tozo 4 is al aangekondigd voor de periode van 1 april tot en met 1 juli 2021. In deze regeling is de beperkte vermogenstoets niet meer van toepassing.

Tozo fraude en onrechtmatigheid

De uitvoering van de Tozo-regelingen ligt bij de gemeenten. Vanwege de hoge urgentie ging dat in het afgelopen jaar onder het motto ‘eerst uitkeren en dan controleren’.

Alle vereenvoudigde steunmaatregelen zijn op korte termijn en met de nodige haast ingevoerd en daardoor heeft vermoedelijk geen integrale toetsing van de fraudebestendigheid plaatsgevonden. Daarmee ligt de kans op misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de regelingen op de loer.

Bekende fraude-methoden zijn onder andere:

  • Het oprichten van een eenmanszaak en direct een Tozo-aanvraag doen.
  • Inkomensverlies dat geen gevolg is van de coronacrisis geheel en al afwentelen op de maatregelen rondom corona of andere inkomsten verzwijgen
  • Het verplaatsen van inkomen naar een andere maand of naar een zusterbedrijf om hiermee het inkomensverlies (per maand) zo groot mogelijk voor te spiegelen

Tozo controle door de gemeente

Voor gemeenten is Tozo-controle met terugwerkende kracht belangrijk. Risico-indicatoren kunnen hierbij zijn dat de aanvrager een bekende is van de gemeente, dat het bedrijf nog maar zeer kort bestaat of dat er meerdere aanvragen afkomstig zijn van één adres.

Ook wanneer de ondernemer zijn aanvraag onderbouwt met bankafschriften of KvK-uittreksels in vreemde vorm (zoals een Word-format), en een omzet opgeeft die niet in verhouding staat tot de minimaal vereiste 1225 uur die een ondernemer jaarlijks aan zijn bedrijf moet spenderen, is er reden voor nader onderzoek.

Wanneer de ondernemer zijn aanvraag onderbouwt met bankafschriften of KvK-uittreksels in vreemde vorm of een omzet opgeeft die niet in verhouding staat tot de minimaal vereiste 1225 uur die een ondernemer jaarlijks aan zijn bedrijf moet spenderen, is er reden voor nader onderzoek.

Het is mogelijk een query te draaien op dergelijke risico-indicatoren. SV Land kan u hiermee helpen. Verdachte dossiers kunnen met een eerste check worden onderzocht met behulp van bijvoorbeeld de BRP en Suwinet.

Neemt de twijfel over rechtmatigheid hierdoor toe, dan zal een – snel – verdiepend onderzoek plaatsvinden. Soms is een huisbezoek nodig, waarin een handhaver kritische vragen stelt aan de ondernemer om erachter te komen of de uitkering terecht verstrekt is.

Tozo handhaving door SV Land

SV Land heeft ervaren handhavingsspecialisten in huis die in de laatste maanden speciaal opgeleid zijn om (ook) Tozo handhaving uit te voeren. Zij kennen de voorwaarden voor de Tozo-regelingen en leggen huisbezoeken af om ondernemers te ondervragen en opgegeven werkzaamheden te controleren. Daarmee leveren zij de nodige bewijsvoering ter onderbouwing van een teruggaveverzoek.

Onze handhavingsspecialisten zijn door SV Land zelf getraind in fraude-alertheid, het afleggen van huisbezoeken, het omgaan met agressie, verhoor- en gesprekstechnieken en rapporteren.

De afgelegde huisbezoeken zijn uiteraard 100% corona-proof en te allen tijde worden de geldende regels van het RIVM in acht genomen.

Soms is één huisbezoek van mij al genoeg om de fraude terug te draaien. Dan krijg ik de volgende dag bericht dat ik er niet nog eens langs hoef te gaan.
Jessica Sardarkhan
Lees het interview

De unieke aanpak van SV Land

De aanpak van onze handhavingsspecialisten is altijd subtiel, met oog voor de mens achter de ondernemer en gevoel voor de opdrachtgever.

Wij begrijpen wat u beoogt met de handhavingsopdracht: niet altijd is het wenselijk om keihard fraude af te straffen, soms is het doel alleen om de fraude te stoppen en van de controles een preventieve werking uit te laten gaan.

Samen met u proberen wij de sociale zekerheid in Nederland beter te maken en betaalbaar te houden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken!