Nieuw bedongen arbeid

Één van uw medewerkers meldt zich ziek. Al snel blijkt dat het gaat om meer dan de griep. U krijgt daardoor te maken met re-integratieverplichtingen. Het kan voorkomen dat direct vanaf het begin van het re-integratietraject duidelijk is dat werknemer niet terug kan keren in de huidige functie. De bedongen arbeid (eigen werk) kan door werknemer niet meer worden uitgevoerd.

Passende arbeid

In dat geval wordt er van werkgever verwacht dat er passend werk wordt geboden. Dit betekent dat het werk in alle redelijkheid aan de werknemer wordt opgedragen. Onder ‘in alle redelijkheid’ wordt verstaan dat er rekening wordt gehouden met onder andere arbeidsverleden, opleiding en gezondheidstoestand.

Hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe meer werk passend zal zijn. In sommige gevallen gaat dit het zogenoemde tweede spoor in.

Loondoorbetaling

Als werkgever betaal je in de eerste 104 weken van een arbeidsongeschikte werknemer 70% van het loon door. Dit komt neer op de eerste twee jaar van ziekte. Het eerste jaar dient de 70% wel gelijk te zijn aan de geldende wettelijke minimumloon.

Als een werknemer die passend werk verricht na deze 104 weken opnieuw uitvalt, dan hoeft u als werkgever geen loon door te betalen. Echter is dit niet het geval wanneer passende arbeid, nieuw bedongen arbeid is geworden. U bent samen met uw werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst overeen gekomen. U bent daardoor als werkgever verplicht om opnieuw loon door te betalen.

Wanneer is er sprake van nieuw bedongen arbeid?

In twee situaties kan er sprake zijn van nieuw bedongen arbeid;

  1. Werkgever en werknemer spreken af dat de werknemer voortaan een andere functie heeft of dat de uren gewijzigd worden. Er is hier sprake van een wijziging in de arbeidsovereenkomst.
  2. In de tweede situatie mag werknemer erop vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Dit noemt men ook wel ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Deze situatie doet zich voor als werknemer gedurende een niet te korte periode passende arbeid heeft verricht en werknemer er vanuit mag gaan dat dit het ‘nieuwe’ werk is geworden. Het nieuw bedongen werk.

Dienstverlening SV Land

Bij SV Land adviseren we daarom graag werkgevers over hoe om te gaan met loonbetalingsverplichting. Op deze pagina proberen zoveel mogelijk informatie te geven en beantwoorden wij ook graag uw vragen. Wilt u eens rustig doorpraten over uw specifieke situatie? Onze juristen staan u graag te woord.

Juridisch advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij dit onderwerp? Onze specialisten zitten voor u klaar

Advies aanvragen

Juridisch advies aanvragen

Naam(Vereist)

SV Land is door het UWV officieel geaccrediteerd om rechtshulp te verlenen en onze medewerkers hebben vaak ook werkervaring bij het UWV. Hun heldere advies helpt u door het woud van regelgeving en zorgt ervoor dat uw aanvraag correct ingediend wordt.

Wij zouden u alvast twee tips willen meegeven over nieuw bedongen arbeid en het voorkomen van conflictsituaties.

Tips voor werkgevers

  1. U doet er verstandig aan om kort na de 104 weken ziekte de arbeidsovereenkomst aan te passen.
  2. Een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen kan voorkomen, dan wel uitgesteld worden door
    • De werknemer te informeren over zijn/haar rechtspositie (voortzetting re-integratie, nog steeds passende arbeid en geen recht op loondoorbetaling bij hernieuwde uitval) en
    • Handel ook daar naar, dus geen loon doorbetalen bij ziekte ook al is dat maar een korte periode, continueer re-integratiegesprekken.

Veel gestelde vragen over nieuw bedongen arbeid

Wat is nieuw bedongen arbeid?
Als het aanpassen van de arbeidsduur of functie-inhoud een bewuste keuze is van partijen, hetgeen kan blijken uit een gewijzigde arbeidsovereenkomst, dan is de passende arbeid, de “bedongen arbeid” geworden.
Wanneer moet ik als werkgever passend werk aanbieden?
De werkgever is op grond van art. 7:658a BW verplicht om passende arbeid in zijn eigen bedrijf aan te bieden, als de werknemer door arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet meer staat is zijn eigen werk uit te voeren.
Wat is passende arbeid?
Passend werk is werk dat past bij wat uw werknemer kunt en weet. Afhankelijk van uw werknemers gezondheid, wat voor werk uw werknemer eerder heeft gedaan, hoelang uw werknemer ziek is en hoever uw werknemer is met het re-integratie op dat moment.